Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Informacja o skargach, wnioskach i listach załatwionych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2015 r.

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o skargach, wnioskach i listach załatwionych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2015 r.
/ autor: Katarzyna Belkiewicz / - odsłon

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2015 r. załatwiło 3444 skarg i wniosków. Największą liczbę skarg i wniosków załatwionych przez Ministerstwo stanowiły sprawy z zakresu gospodarki ziemią – 2972. Ponadto najczęstszymi problematykami wpływających skarg i wniosków były sprawy z zakresu: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz 2014-2020, płatności bezpośrednich, innego wsparcia rolników, rynków rolnych, ubezpieczenia społecznego rolników, weterynarii, kredytowania rolnictwa i podatków.

Skargi i wnioski z zakresu gospodarki ziemią dotyczyły przede wszystkim przeznaczania gruntów rolnych na cele nierolnicze, rewindykacji przejętych na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości rolnych z różnych tytułów.

Skargi i wnioski z zakresu PROW 2007-2013 dotyczyły w szczególności działań: „Pomoc dla rolników dotkniętych klęskami żywiołowymi”, „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Rolnicy poruszali zagadnienia zasadności odmowy uzyskania pomocy oraz indywidualnego potraktowania spraw wnioskodawców. Skargi i wnioski z zakresu PROW 2014-2020 dotyczyły m.in. warunków przyznawania pomocy finansowej oraz interpretacji przepisów prawa dotyczących przyznawania pomocy.

Skargi i wnioski z zakresu innego wsparcia rolników dotyczyły m.in.: udzielenia pomocy w związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, przede wszystkim suszą, szacowania szkód przez komisje powołane przez wojewodów oraz zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Rozpatrywane sprawy z zakresu ubezpieczenia rolników w KRUS dotyczyły głównie: zasad i warunków nabywania uprawnień do świadczeń emerytalno-rentowych oraz wysokości składek na ubezpieczenie społeczne rolników.

Skargi i wnioski z zakresu rynków rolnych dotyczyły funkcjonowania rynków rolnych: produktów ogrodniczych, zwierzęcych, mleka oraz jakości i normalizacji.

Sprawy z zakresu weterynarii dotyczyły głównie: ustawy o ochronie zwierząt, chowu i hodowli zwierząt gospodarskich oraz służby weterynaryjnej.

Korespondencja z zakresu kredytowania rolnictwa dotyczyła głównie kredytów preferencyjnych w rolnictwie: pomocy w uzyskaniu kredytów, spłacie kredytów lub umorzeniu, a ponadto systemu podatkowego w rolnictwie.

Skargi i wnioski w zakresie płatności bezpośrednich dotyczyły głównie przyznawania płatności bezpośrednich oraz płatności do działań obszarowych w ramach PROW, realizacji płatności oraz zasad przyznawania płatności.

W 2015 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi załatwiło 1561 listów. Sprawy poruszane w listach dotyczyły głównie zagadnień gospodarki ziemią: udostępniania baz i systemów informatycznych, przeznaczania gruntów na cele nierolnicze; Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i 2014-2020: możliwości uzyskania pomocy finansowej, interpretacji przepisów prawnych.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków. W 2015 r. do Ministerstwa w ramach skarg i wniosków zgłosiło się 240 interesantów, z czego najwięcej do Departamentu Gospodarki Ziemią.

   

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 21.12.2016 12:31:15 Data ostatniej modyfikacji: 24.10.2017 13:42:21 Statystyka strony: - odsłon