Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Informacja o skargach, wnioskach i listach załatwionych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2016 r.

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o skargach, wnioskach i listach załatwionych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2016 r.
/ autor: Katarzyna Belkiewicz / - odsłon

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2016 r. załatwiło 3241 skarg i wniosków. Największą liczbę skarg i wniosków załatwionych przez Ministerstwo stanowiły sprawy z zakresu gospodarki ziemią – 2715. Ponadto najczęstszymi problematykami wpływających skarg i wniosków były sprawy z zakresu: ubezpieczenia społecznego rolników, weterynarii, rynków rolnych, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i 2014-2020 oraz płatności bezpośrednich.

Skargi i wnioski z zakresu gospodarki ziemią dotyczyły przede wszystkim przeznaczania gruntów rolnych na cele nierolnicze oraz rewindykacji przejętych na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości rolnych z różnych tytułów.

Skargi i wnioski z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników dotyczyły głównie zasad i warunków nabywania uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych oraz wysokości składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników.

Sprawy z zakresu weterynarii dotyczyły głównie: ustawy o ochronie zwierząt, trzody chlewnej, chowu i hodowli zwierząt gospodarskich oraz ferm norek.

Skargi i wnioski z zakresu rynków rolnych dotyczyły głównie funkcjonowania poszczególnych rynków rolnych, w tym rynku produktów ogrodniczych oraz rynku mięsa i jaj.

Rozpatrywane sprawy z zakresu PROW 2007-2013 dotyczyły w szczególności działań: „Renty strukturalne”, „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Skargi i wnioski z zakresu PROW 2014-2020 dotyczyły m.in. warunków przyznawania pomocy finansowej na operacje „Premie dla młodych rolników” oraz „Modernizacja gospodarstw rolnych”, jak również informacji dot. możliwości uzyskania pomocy finansowej w indywidualnych przypadkach, np. na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Korespondencja z zakresu płatności bezpośrednich dotyczyła głównie nieprawidłowości w procesie przyznawania płatności bezpośrednich, płatności w ramach PROW oraz ustalania kwot nienależnie pobranych płatności.

W 2016 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi załatwiło 1102 listy. Sprawy poruszane w listach dotyczyły przede wszystkim zagadnień gospodarki ziemią: udostępniania baz i systemów informatycznych, sprzedaży i dzierżawy nieruchomości; Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: możliwości uzyskania pomocy finansowej, zasad i kryteriów przyznawania pomocy.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków.
W 2016 r. do Ministerstwa w ramach skarg i wniosków zgłosiło się 284 interesantów, z czego najwięcej do Departamentu Gospodarki Ziemią.

   

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 21.12.2016 12:31:15 Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2017 15:07:54 Statystyka strony: - odsłon