Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Niekorzystne zjawiska atmosferyczne - pomoc

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Niekorzystne zjawiska atmosferyczne - pomoc
13 sierpnia 2009 / autor: Administrator User / - odsłon

Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 26.07.2011 r. podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez huragan, deszcz nawalny i przymrozki wiosenne w 2011 r.

Program został zgłoszony do Komisji Europejskiej dzięki czemu nie będzie powodował konieczności udzielania pomocy publicznej w formule de minimis.

Program zakłada udzielanie poszkodowanym producentom rolnym pomocy m.in. w formie:

  • kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach, gdzie szkody powstały w związku z huraganem, deszczem nawalnym lub przymrozkami wiosennymi (w drzewach lub krzewach owocowych); poręczeń i gwarancji spłaty ww. kredytów bankowych. Kredyty te oprocentowane są obecnie w wysokości 0,1% dla rolników, którzy ubezpieczyli co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich od co najmniej jednego niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Kredytobiorcy, którzy nie posiadają takich umów płacą obecnie odsetki od ww. kredytów w wysokości 3,85%;
  • odraczania terminu płatności składek z tytułu ubezpieczenia w KRUS, rozkładania ich na dogodne raty, a także umarzania w całości lub w części bieżących składek na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez huragan, deszcz nawalny lub przymrozki wiosenne (w drzewach lub krzewach owocowych);
  • odraczania i rozkładania na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, bez stosowania opłat i odsetek za okres odroczenia;
  • stosowania przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym za 2011 r.;
  • udzielania pomocy społecznej rodzinom rolniczym w formie jednorazowego zasiłku celowego w wysokości 5000 zł.

Przy przyznawaniu zasiłku celowego nie będzie przeprowadzany wywiad środowiskowy i nie będzie stosowane kryterium dochodowe.

Uchwała Rady Ministrów z dnia 26.07.2011, wzory protokołów, informacja dla Komisji powołanych przez Wojewodę

Zmodyfikowany przez: Administrator User E-mail: bip@minrol.gov.pl Data utworzenia: 13.08.2009 15:29:55 Data ostatniej modyfikacji: 02.08.2011 13:42:24 Statystyka strony: - odsłon