Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Archiwum zakładowe MRiRW

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Archiwum zakładowe MRiRW
16 września 2014 / autor: Sławomir Mucha / - odsłon

Adres Archiwum:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Warszawa, ul. Wspólna 30,

Rafał Siemiątkowski
odpowiedzialny za pracę Archiwum Zakładowego
tel.: 22 623-27-37,

Bożena Perzyna tel.: 22 623-11-67
odpowiedzialna za dział akt osobowych i dokumentację płacową

Bożena Wojciechowska tel.: 22 623-28-07
Archiwista

Przyjmowanie interesantów w godz. 8:15-16:15.

Zakres działania Archiwum Zakładowego

1. Archiwum zakładowe gromadzi materiały archiwalne (kat.A) i dokumentację niearchiwalną (kat.B).

2. Do zakresu działania archiwum zakładowego należy:

  • przejmowanie akt z departamentów,
  • przechowywanie i zabezpieczanie przyjętych akt oraz prowadzenie pełnej ich ewidencji,
  • udostępnianie akt osobom upoważnionym,
  • przygotowywanie i przekazywanie materiałów archiwalnych do właściwego archiwum państwowego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • inicjowanie komisyjnego brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia właściwego archiwum państwowego,
  • współpraca z departamentami w zakresie postępowania z wszelką dokumentacją.

Udostępnianie akt

1. Akta przechowywane w archiwum zakładowym są udostępniane dla celów służbowych oraz naukowo-badawczych na miejscu (w pomieszczeniu Archiwum), a w uzasadnionych wypadkach mogą być wypożyczone poza Archiwum, ale w obrębie budynku Ministerstwa.
2. Wypożyczenie akt z Archiwum odbywa się na podstawie karty udostępnienia akt (dostępna na miejscu w Archiwum), którą podpisuje pracownik wypożyczający akta. Potwierdzenie zwrotu akt na karcie udostępnienia dokonuje archiwista w obecności zdającego.
3. Wydawanie akt z archiwum poza budynek Ministerstwa następuje wyłącznie za zgodą dyrektora departamentu właściwego w sprawach administracyjnych Ministerstwa.

       

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 16.09.2014 14:43:49 Data ostatniej modyfikacji: 05.07.2017 14:35:43 Statystyka strony: - odsłon