Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Organy Opiniodawcze i Doradcze

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Organy Opiniodawcze i Doradcze
11 września 2014 / autor: Sławomir Mucha / - odsłon

WYKAZ ORGANÓW OPINIODAWCZO-DORADCZYCH MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Stan na dzień 19 maja 2017 r.

 1. Zespół do spraw oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” dla Zespołów Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, dla których organem prowadzącym jest minister właściwy do spraw rolnictwa;
 2. Zespół do spraw oceny wniosków jednostek samorządu terytorialnego prowadzących szkoły lub placówki rolnicze o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do praktycznej nauki zawodu;
 3. Komisja Konkursowa do spraw opiniowania ofert dotyczących wspierania w sferze edukacji, oświaty i wychowania realizacji zadań publicznych;
 4. Krajowy Komitet do Spraw Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych;
 5. Komisja do Spraw Środków Ochrony Roślin;
 6. Grupa Robocza do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich;
 7. Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
 8. Grupa Zarządzająca Ewaluacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
 9. Rada do spraw Rolnictwa Ekologicznego;
 10. Rada do Spraw Tradycyjnych Regionalnych Nazw Produktów Rolnych i Środków Spożywczych;
 11. Rada Dialogu Społecznego w Rolnictwie;
 12. Zespół Zarządzania Kryzysowego;
 13. Zespół do spraw informatyzacji w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 14. Kolegium Naukowe do spraw jakości produktów żywnościowych Programu POZNAJ DOBRĄ ŻYWNOŚĆ;
 15. Zespół Zadaniowy ds. Promocji Polskiej Żywności
 16. Zespół Upraw Polowych;
 17. Zespół do spraw ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
 18. Zespół do spraw alternatywnych źródeł białka;
 19. Zespół do spraw ubezpieczeń w rolnictwie;
 20. Zespół do spraw funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 2014-2020;
 21. Zespół wspierający prace w zakresie przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2014-2020 i opracowania propozycji Polski dotyczących tej polityki po roku 2020;
 22. Zespół do spraw rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na obszarach wiejskich;
 23. Komitet audytu.
Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 11.09.2014 14:25:10 Data ostatniej modyfikacji: 19.05.2017 15:24:52 Statystyka strony: - odsłon