Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Organy Opiniodawcze i Doradcze

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Organy Opiniodawcze i Doradcze
11 września 2014 / autor: Sławomir Mucha / - odsłon

WYKAZ ORGANÓW OPINIODAWCZO-DORADCZYCH MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Stan na dzień 31 sierpnia 2016 r.

 1. Zespół do spraw oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” dla Zespołów Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, dla których organem prowadzącym jest minister właściwy do spraw rolnictwa;
 2. Zespół do spraw oceny wniosków jednostek samorządu terytorialnego prowadzących szkoły lub placówki rolnicze o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych niezbędnych do praktycznej nauki zawodu;
 3. Komisja Konkursowa do spraw opiniowania ofert dotyczących wspierania w sferze edukacji, oświaty i wychowania realizacji zadań publicznych;
 4. Krajowy Komitet do Spraw Systemu Zbierania i Wykorzystywania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych;
 5. Komisja do Spraw Środków Ochrony Roślin;
 6. Grupa Robocza do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich;
 7. Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
 8. Grupa Zarządzająca Ewaluacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;
 9. Komitet Monitorujący Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
 10. Grupa Zarządzająca Ewaluacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
 11. Zespół do spraw Ochrony i Rozwoju Żywych Zasobów Wód;
 12. Zespół do Spraw Zarybiania;
 13. Zespół do Spraw Śródlądowej Gospodarki Rybackiej i Wędkarskiej;
 14. Komitet Monitorujący Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013;
 15. Rada do spraw Rolnictwa Ekologicznego;
 16. Rada do Spraw Tradycyjnych Regionalnych Nazw Produktów Rolnych i Środków Spożywczych;
 17. Zespół Zarządzania Kryzysowego;
 18. Zespół do spraw informatyzacji w działach administracji rządowej kierowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
 19. Kolegium Naukowe do spraw jakości produktów żywnościowych Programu POZNAJ DOBRĄ ŻYWNOŚĆ;
 20. Rada Promocji polskiego sektora rolno-spożywczego;
 21. Zespół Upraw Polowych;
 22. Zespół do spraw funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 2014-2020;
 23. Zespół wspierający prace w zakresie wdrożenia instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2013;
 24. Zespół do spraw ochrony wizerunku produktów rolno-spożywczych;
 25. Zespół do spraw rozwoju gospodarki niskoemisyjnej na obszarach wiejskich;
 26. Komitet audytu.

        

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 11.09.2014 14:25:10 Data ostatniej modyfikacji: 31.08.2016 14:54:18 Statystyka strony: - odsłon