Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zakres Działania

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Zakres Działania
17 września 2014 / autor: Sławomir Mucha / - odsłon

Dz.U.17.2325

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 13 grudnia 2017 r.
w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanego dalej "ministrem".

2. Minister kieruje następującymi działami administracji rządowej:
1) rolnictwo;
2) rozwój wsi;
3) rynki rolne.

3. Minister jest dysponentem części 32, 33 i 35 budżetu państwa.

4. Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

5. Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane określa załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 11 grudnia 2017 r.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

 

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. (poz. 2325)

WYKAZ ORGANÓW PODLEGŁYCH MINISTROWI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

1) Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
2) Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa;
3) Główny Lekarz Weterynarii;
4) Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 17.09.2014 10:52:44 Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2017 08:51:26 Statystyka strony: - odsłon