Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Stanowienie aktów publicznoprawnych

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie aktów publicznoprawnych
11 września 2014 / autor: Sławomir Mucha / - odsłon

Procedurę opracowywania projektów aktów normatywnych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi reguluje zarządzenie Nr 11Dyrektora Generalnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie opracowywania, uzgadniania i ogłaszania aktów normatywnych oraz opracowywania i uzgadniania innych dokumentów rządowych, a także opracowywania, uzgadniania i ogłaszania zarządzeń Dyrektora Generalnego.

Opracowywanie projektów aktów normatywnych oraz: programów, sprawozdań, informacji, analiz problemowych, ocen realizacji zadań, stanowisk, decyzji lub innych rozstrzygnięć Rządu, jak również projektów innych dokumentów i przedłożeń przewidzianych w obowiązujących przepisach albo zleconych przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów lub przygotowywanych za jego zgodą w celu przedstawienia Radzie Ministrów, zwanych dalej „innymi dokumentami rządowymi” należy do tej komórki organizacyjnej Ministerstwa, zwanej dalej „departamentem wiodącym”, do której, zgodnie z zakresem jej działania, należą wszystkie lub przeważająca część spraw będących przedmiotem regulacji lub opracowania.
(Ilekroć mowa jesto projektach aktów normatywnych, należy przez to rozumieć projekty ustaw, rozporządzeń i zarządzeń, których opracowanie i przedłożenie do  rozpatrzenia przez Radę Ministrów bądź Komitet Rady Ministrów lub wydanie należy do kompetencji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zwanego dalej „Ministrem”)

Przed przystąpieniem do opracowania projektu aktu normatywnego departament wiodący przedkłada założenia merytoryczne tego aktu Szefowi Gabinetu Politycznego Ministra – do wiadomości, a Ministrowi lub właściwemusekretarzowi (podsekretarzowi ) stanu – do akceptacji. Akceptacja ta w przypadku aktów normatywnych o szczególnej wadze, powinna być poprzedzona rozpatrzeniem projektu na posiedzeniu Kierownictwa Ministerstwa.

Departament wiodący uzgadnia projekt aktu normatywnego z właściwymi w  sprawie komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, zwanymi dalej „departamentami”, a także w razie potrzeby zasięga opinii organów i  jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra. W przypadku zgłoszenia przez departamenty rozbieżnych stanowisk, departament wiodący organizuje konferencję uzgadniającą. Po konferencji uzgadniającej departament wiodący przygotowuje tekst projektu aktu normatywnego uwzględniający jej wyniki, a w przypadku nieuzgodnienia treści projektu przedstawia kwestie sporne Szefowi Gabinetu Politycznego Ministra – do wiadomości, a Ministrowi lub właściwemu sekretarzowi (podsekretarzowi) stanu – do rozstrzygnięcia.

Departament wiodący przesyła zaakceptowany projekt aktu normatywnego wraz z uzasadnieniem:

  • Rządowemu Centrum Legislacji do zaopiniowania pod względem zakresu oceny skutków regulacji i zakresu konsultacji społecznych
  • Rządowemu Centrum Studiów Strategicznych do dokonania oceny skutków (kosztów i korzyści) społeczno-gospodarczych regulacji, w szczególności projektów powodujących istotne długookresowe następstwa w rozwoju społeczno-gospodarczym, a także jeżeli Prezes Rady Ministrów powierzy dokonanie takiej oceny.

Następnie projekt aktu normatywnego departament wiodący przesyła do uzgodnień międzyresortowych. W razie powstania rozbieżności w trakcie uzgodnień międzyresortowych projektu aktu normatywnego, departament wiodący, w imieniu Ministra, organizuje międzyministerialne konferencje uzgodnieniowe, zwane dalej „konferencjami”.W konferencji tejbierze udział przedstawiciel Biura Prawnego.

Departament wiodący, przy współudziale Biura Prawnego, wprowadza do projektu aktu normatywnego zmiany uwzględniając uwagi zgłoszone w trakcie uzgodnień międzyresortowych oraz konferencji lub sporządza protokół rozbieżności. Uzgodniony międzyresortowo oraz parafowany przez Biuro Prawne projekt aktu normatywnego departament wiodący przedstawia do akceptacji Ministra, po zaaprobowaniu przez właściwego sekretarza (podsekretarza) stanu. Do projektu aktu normatywnego przedstawianego do akceptacji Ministra departament wiodący załącza informację o uzgodnieniach i opiniach, a także ewentualny protokół rozbieżności stanowisk wynikłych w toku uzgodnieńprojektu.

Akceptowany przez Ministra projekt aktu normatywnego jest kierowany do rozpatrzenia przez Komisję Prawnicząprowadzoną przez Rządowe Centrum Legislacji,  zwaną dalej „Komisją Prawniczą”. W pracach Komisji Prawniczej biorą udział przedstawiciele Biura Prawnego oraz departamentu wiodącego. Departament wiodący zapewnia przekazanie projektu aktu normatywnego do  rozpatrzenia Radzie Ministrów, Komitetowi Rady Ministrów lub Prezesowi Rady Ministrów. Wraz z projektem aktu normatywnego Kancelaria Prezesa Rady Ministrów otrzymuje informacje dotyczące zakresu przeprowadzonych uzgodnień i konsultacji projektu z organami i organizacjami społeczno-zawodowymi oraz  wyników  uzgodnień i konsultacji jeżeli nie uwzględniono uwag do projektu zgłoszonych w trakcie uzgodnień i konsultacji,  także przyczyn ich nieuwzględnienia.

Departament wiodący przedkłada projekt zarządzenia lub rozporządzenia Ministra do podpisu Ministrowi lub upoważnionemu sekretarzowi (podsekretarzowi) stanu.

Opiniowanie aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych inicjowanych przez inne organy administracji rządowej
Projekty aktów normatywnych przekazanych do uzgodnienia przez organy administracji rządowej są kierowane do Biura Prawnego, które je ewidencjonuje, a następnie, uwzględniając zakresy działania departamentów, wyznacza departament wiodący w zakresie jego opiniowania. Projekty innych dokumentów rządowych przekazanych do uzgodnienia przez organy administracji rządowej są przesyłane departamentowi wiodącemu do załatwienia przez Biuro Dyrektora Generalnego.Biuro Prawne oraz Biuro Dyrektora Generalnego, wykonując w/w czynności, informuje Szefa Gabinetu Politycznego Ministra o projektach przekazywanych departamentom, przedkładając kopie pism skierowanych do departamentów.

Departament wiodący przygotowuje stanowisko Ministra do projektu aktu normatywnego lub innego dokumentu rządowego w porozumieniu z  właściwymi departamentami. Projekt stanowiska Ministra do projektu aktu normatywnego departament wiodący uzgadnia z Biurem Prawnym, a jego ostateczny projekt stanowiska Ministra do projektu aktu normatywnego zaakceptowanego przez Biuro Prawne. Projekt aktu normatywnego lub innego dokumentu rządowego kierowanego na posiedzenie Rady Ministrów lub Komitetu Rady Ministrów, Biuro Dyrektora Generalnego przekazuje departamentowi wiodącemu w celu opracowania projektu stanowiska Ministerstwa.

Ogłaszanie aktów normatywnych inicjowanych przez Ministra
Sprawy związane z kierowaniem aktów normatywnych do redakcji Dziennika Ustaw, Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” oraz Dziennika UrzędowegoMinistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu ich ogłoszenia prowadzi Biuro Prawne.Opracowywanie, uzgadnianie i ogłaszanie zarządzeń Dyrektora GeneralnegoW razie potrzeby Dyrektor Generalny uzgadnia treść projektów z Ministrem lub właściwymi sekretarzami (podsekretarzami) stanu. Zarządzenia Dyrektora Generalnego są oznaczane numerem nadawanym na podstawie rejestru prowadzonego przez Biuro Dyrektora Generalnego, a następnie ogłaszane są tylko w drodze informatycznej. Biuro Dyrektora Generalnego informuje również departamenty o wydanym zarządzeniu.
Biuro Dyrektora Generalnego prowadzi zbiór zarządzeń Dyrektora Generalnego zawierający:

1. spis zarządzeń objętych zbiorem, w podziale na hasła merytoryczne,
2. teksty zarządzeń w brzmieniu oryginalnym,
3. jednolite teksty zarządzeń.

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 11.09.2014 14:22:54 Data ostatniej modyfikacji: 11.09.2014 14:22:54 Statystyka strony: - odsłon