Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Materiały dotyczące sprawy „Michelina”

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Materiały dotyczące sprawy „Michelina”
/ autor: Katarzyna Belkiewicz / - odsłon

I N F O R M A C J A

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie o stwierdzenie nieważności orzeczenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z 21 grudnia 1948 r. oraz poprzedzającego go orzeczenia Wojewody Pomorskiego w Bydgoszczy z 11 sierpnia 1948 r. – dotyczących przejęcia na rzecz Skarbu Państwa na cele reformy rolnej nieruchomości pn. „Michelin” o powierzchni ok. 258 ha, położonych w dawnej gminie Śmiłowice, w pow. włocławskim. W tym postępowaniu analizowany jest jedynie stan historyczny z lat czterdziestych XX wieku. Oznacza to, że nie są badane współczesne dokumenty dotyczące nabycia nieruchomości, przejętych dawno temu na rzecz Skarbu Państwa. Nie są również istotne sposoby obecnego wykorzystania powyższych nieruchomości. Decyzja wydana w niniejszym postępowaniu nie zmieni więc stanu prawnego w zakresie przysługującego Państwu prawa własności. Ponadto, zgodnie z art. 5 ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 707 ze zm.) nabycie nieruchomości w dobrej wierze jest chronione rękojmią wiary publicznej ksiąg wieczystych.

Mając na uwadze dużą ilość stron postępowania – co związane jest z wydaniem wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 maja 2013 r. (sygn. akt I OSK 1900/11) – w celu ułatwienia zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, podstawowe dokumenty sprawy zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dodatkowo, jeżeli uznają to Państwo za niezbędne, akta sprawy zostaną Państwu udostępnione do wglądu w pokoju 192 w Departamencie Gospodarki Ziemią Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa ul. Wspólna 30, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu daty wglądu. Numer telefonu 22 623-22-34, dostępny w godz. 13:00-16:00.

 

Załączniki:

 1. Orzeczenie Starosty Powiatowego Włocławskiego z 8 listopada 1935 r. w sprawie zatwierdzenia wykazu parcelacji
 2. Protokół z 10 września 1948 r. w sprawie przejęcia majątku Michelin na cele reformy rolnej
 3. Orzeczenie Wojewody Pomorskiego w Bydgoszczy z 11 sierpnia 1948 r.
 4. Orzeczenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z 21 grudnia 1948 r.
 5. Odpis z księgi wieczystej nr 853
 6. Postanowienie Sądu Powiatowego we Włocławku z 18 lipca 1956 r. (Dz. Kw. 318/51)
 7. Postanowienie Sądu Grodzkiego we Włocławku z 30 grudnia 1949 r. (Dz. Kw. 153/47)
 8. Zaświadczenie Prezydium Powiatowej Rady Narodowej we Włocławku z 26 listopada 1955 r. (nr U.R.Os 1-f/8/50) oraz wykaz działek z kolonii Michelin podpadających pod art. 2 ust. 1 lit. e) dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej
 9. Wyrys z mapy obrębu Michelin skala 1:10000
 10. Mapa poglądowa Michelina skala 1:2000
 11. Wyrok WSA w Warszawie z 15 kwietnia 2011 r. (sygn. akt: IV SA/Wa 248/11)
 12. Wyrok NSA z 9 maja 2013 r. (sygn. akt: I OSK 1900/11)
Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 06.04.2016 11:41:42 Data ostatniej modyfikacji: 16.11.2017 10:42:53 Statystyka strony: - odsłon