Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Intensywność pomocy na zakup użytków rolnych

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Intensywność pomocy na zakup użytków rolnych
/ autor: Administrator User / - odsłon

W związku ze zgłaszanymi wątpliwościami dotyczącymi wysokości intensywności pomocy na zakup użytków rolnych – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że intensywność pomocy na zakup użytków rolnych nie może przekroczyć pułapów określonych w art. 4 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 358 z 16.12.2006, str. 3), tj.:

1) 50% inwestycji kwalifikowanych, jeżeli zakup użytków rolnych jest realizowany przez osobę, która nie ukończyła 40 roku życia;

2) 50% inwestycji kwalifikowanych, jeżeli zakup użytków rolnych jest realizowany w gospodarstwie rolnym położonym na:
a) obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich lub
b) obszarach NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej;

3) 40% inwestycji kwalifikowanych, jeżeli zakup użytków rolnych realizowany jest na pozostałych obszarach;

4) 60% inwestycji kwalifikowanych, jeżeli zakup użytków rolnych realizowany jest przez osobę, która nie ukończyła 40 roku życia, w gospodarstwie rolnym położonym na:
a) obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), określonych w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich lub
b) obszarach NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Zmodyfikowany przez: Administrator User E-mail: bip@minrol.gov.pl Data utworzenia: 11.09.2014 12:11:02 Data ostatniej modyfikacji: 11.09.2014 12:11:02 Statystyka strony: - odsłon