Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

POMOC W RAMACH WYŁĄCZEŃ GRUPOWYCH

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

POMOC W RAMACH WYŁĄCZEŃ GRUPOWYCH
/ autor: Sławomir Mucha / - odsłon

ZASADY UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ
w ramach rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 358 z 16.12.2006, str. 3)

Pomoc na podstawie rozporządzenia Komisji nr 1857/2006 może być udzielana na podstawie programów pomocowych lub na podstawie pomocy indywidualnej.

Zgodnie z art. 20 ww. rozporządzenia,najpóźniej na 10 dni roboczychprzed wejściem w życie programu pomocowego lub udzielenia pomocy indywidualnej,państwo członkowskie przekazuje Komisji zestawienie informacji dotyczące programu pomocy lub pomocy indywidualnej w formie określonej w Załączniku I w celu opublikowania jej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Zestawienie informacji przesyłane jest Komisji w formie elektronicznej. W ciągu 10 dni roboczych po jej otrzymaniu Komisja prześle zawiadomienie o jej otrzymaniu wraz z numerem identyfikacyjnym i opublikuje informację w Internecie.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) nie jest wymagana opinia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do projektu pomocy indywidualnej udzielanej w ramach wyłączeń grupowych, tj. rozporządzenia Komisji nr 1857/2006.

W przypadku udzielania pomocy indywidualnej w ramach rozporządzenia Komisji nr 1857/2006, podmiot udzielający pomocy, w celu zgłoszenia pomocy Komisji Europejskiej, przesyła Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi następujące dokumenty:

  • Zestawienie informacji wypełnione zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w Załączniku I - w formacie word [Załącznik I],
  • Zestawienie informacji wypełnione zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w Załączniku I - w formacie zeskanowanym z pieczątką podmiotu udzielającego pomocy oraz podpisami osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań,
  • Pismo skierowane do Ministerstwa dotyczące przekazania Zestawienia do Komisji Europejskiej.

Pomoc może być udzielona po zatwierdzeniu programu pomocowego lub pomocy indywidualnej przez Komisję Europejską, nadaniu jej numer identyfikacyjnego oraz opublikowaniu zestawienia na następującej stronie internetowej Komisji:http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/exemption/index_pl.htm

Pomoc udzielona w ramach wyłączeń grupowych sprawozdawana jest w sprawozdaniu o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie, wg Załącznika 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzielaniu pomocy (Dz. U. Nr 71, poz. 475, z późn. zm.), przekazywanym raz do roku w terminie 90 dni od dnia zakończenia roku kalendarzowego, w którym udzielona została pomoc publiczna.

Dodatkowych informacji udziela Departament Finansów (tel.: 623.15.96; fax: 623.13.58)

ZAŁĄCZNIK I - Formularz zestawienia informacji, który należy przedłożyć przy każdorazowym wdrażaniu programu pomocy wyłączonego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1857/2006 i przy każdorazowym przyznawaniu wyłączonej rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1857/2006 pomocy indywidualnej poza programem pomocy

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 28.08.2007 11:44:15 Data ostatniej modyfikacji: 25.06.2008 10:55:44 Statystyka strony: - odsłon