Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przepisy na lata 2014-2020

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Przepisy na lata 2014-2020
/ autor: Sławomir Mucha / - odsłon

KOMUNIKAT
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że Komisja Europejska przekazała do uzgodnień projekt rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2004 w odniesieniu do formularzy służących do zgłaszania pomocy państwa

KOMUNIKAT
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że Komisja Europejska pismem z dnia 1 lipca 2014 r. znak Ares(2014)2167929 poinformowała o nowych formularzach dotyczących notyfikacji pomocy państwa w sektorze rolnictwa

 pobierz plik (.pdf 74 KB)

Projekt rozporządzenia Komisji (UE) uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 1857/2006

 pobierz plik (.pdf 879 KB)

Projekt wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014-2020

 pobierz plik (.pdf 898 KB)

Projekt unijnych wytycznych stosowania pomocy państwa w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich w latach 2014-2020

 pobierz plik (.pdf 683 KB)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że Komisja Europejska przesłała do uzgodnień projekt rozporządzenia Komisji uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorze rolnictwa i leśnictwa oraz na obszarach wiejskich za zgodne ze wspólnym rynkiem, w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1857/2006

[wersja polska]

 pobierz plik (.pdf 672 KB)

[wersja angielska]

 pobierz plik (.pdf 606 KB)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że Komisja Europejska rozpoczęła proces publicznych konsultacji przepisów prawnych obecnie obowiązujących:

  • Wytyczne Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007-2013,
  • rozporządzenie Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001,
  • rozporządzenie Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej,
  • rozporządzenie Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE,

które po przeglądzie będą obowiązywały w następnym okresie: 2014-2020.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi prosi o uzupełnienie kwestionariuszy w sprawie wytycznych wspólnoty dotyczących pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007-2013 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 70/2001 oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej, które znajdują się na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/policy/consultation/index_en.htm

Kwestionariusz – Rozporządzenie de minimis

 pobierz plik (.doc 96 KB)

Kwestionariusz – Pomoc państwa w sektorze rolnym i leśnym

 pobierz plik (.doc 179 KB)

Ministerstwo uprzejmie prosi o przedłożenie wypełnionych kwestionariuszy do dnia 15 lutego 2013 r.

Komisja Europejska w maju br. przekazała następujące projekty rozporządzeń dotyczące pomocy publicznej po 2013 r.:
- projekt rozporządzenia Komisji w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym,

 pobierz plik (.pdf 255 KB)

- projekt rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1857/2006 w odniesieniu do okresu jego stosowania.

 pobierz plik (.pdf 171 KB)

Komisja Europejska w sierpniu br. przekazała następujące projekty rozporządzeń dotyczące pomocy publicznej po 2013 r.:
- projekt rozporządzenia Komisji w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym,

 pobierz plik (.pdf 303 KB)

- projekt rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1857/2006 w odniesieniu do okresu jego stosowania,

 pobierz plik (.pdf 203 KB)

- nowy tekst projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1857/2006 w odniesieniu do okresu jego stosowania.

 pobierz plik (.pdf 175 KB)       

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 01.02.2013 13:59:10 Data ostatniej modyfikacji: 17.11.2014 08:51:05 Statystyka strony: - odsłon