Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

SPRAWOZDAWCZOŚĆ
/ autor: Administrator User / - odsłon

ZASADY DOTYCZĄCE PRZESYŁANIA SPRAWOZDAŃ Z POMOCY PUBLICZNEJ W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓWSTWIE, POMOCY DE MINIMIS W ROLNICTWIE ORAZ POMOCY DE MINIMIS W RYBOŁÓWSTWIE
od dnia 1 stycznia 2011 r.

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 września 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie oraz informacji o nieudzieleniu pomocy (Dz. U. Nr 174, poz. 1081 z późn. zm.) sporządza się:
      
1) sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie,
2) sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie na duże projekty inwestycyjne,
3) sprawozdania z udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie,
4) sprawozdania z udzielonej pomocy de minimis w rybołówstwie,
5) informacje o nieudzielaniu pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie,
6) informacje o nieudzielaniu pomocy de minimis w rolnictwie,
7) informacje o nieudzielaniu pomocy de minimis w rybołówstwie.
   
Wyżej wymienione sprawozdania przekazuje się w następujących terminach:
     
1) sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie (pomocy innej niż pomocy de minimis, tj. pomocy notyfikowanej do Komisji Europejskiej, pomocy udzielanej w ramach wyłączeń grupowych) – za cały rok kalendarzowy w terminie 90 dni od dnia zakończenia tego roku kalendarzowego sporządzanych na formularzu określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia
[ Załącznik Nr 1 – xls. 24 KB]

W przypadku udzielenia pomocy publicznej w rolnictwie oraz w rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym (roku kalendarzowym) – informacje przedkłada się w dwóch (oddzielnych) plikach, tj. w jednym pliku dla rolnictwa, w drugim pliku dla rybołówstwa.
W przypadku nieudzielenia pomocy publicznej w rolnictwie oraz w rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym (roku kalendarzowym) – informacje przedkłada się w dwóch (oddzielnych) plikach.
        
2) sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie na duże projekty inwestycyjne – w terminie 7 dni od dnia udzielenia pomocy publicznej sporządzanych na formularzu określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia
[ Załącznik nr 2 – .xls 27 KB]

3) sprawozdania z udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie – za każdy miesiąc roku kalendarzowego w terminie 20 dni od dnia zakończenia danego miesiąca sporządzanych na formularzu określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia
[ Załącznik nr 3 – .xls 24 KB]

4) sprawozdania z udzielonej pomocy de minimis w rybołówstwie – za każdy miesiąc roku kalendarzowego w terminie 20 dni od dnia zakończenia danego miesiąca sporządzanych na formularzu określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia
[ Załącznik nr 4 – .xls 24 KB]

5a) W przypadku nieudzielania pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym, przesyła się Informację o nieudzielaniu pomocy w danym okresie sprawozdawczym na formularzu określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia
(za cały rok kalendarzowy w terminie 90 dni od dnia zakończenia tego roku kalendarzowego)
[ Załącznik nr 5 – .xls 25 KB]

5b) W przypadku nieudzielania pomocy de minimis w rolnictwie w danym okresie sprawozdawczym, przesyła się Informację o nieudzielaniu pomocy w danym okresie sprawozdawczym na formularzu określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia
(za każdy miesiąc roku kalendarzowego w terminie 20 dni od dnia zakończenia danego miesiąca)
[ Załącznik nr 5 – .xls 25 KB]

5c) W przypadku nieudzielania pomocy de minimis w rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym, przesyła się Informację o nieudzielaniu pomocy w danym okresie sprawozdawczym na formularzu określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia
(za każdy miesiąc roku kalendarzowego w terminie 20 dni od dnia zakończenia danego miesiąca)
[ Załącznik nr 5 – .xls 25 KB]

W przypadku nieudzielania pomocy de minimis w rolnictwie oraz nieudzielania pomocy de minimis w rybołówstwie w danym okresie sprawozdawczym – informacje przedkłada się w dwóch (oddzielnych) plikach.

Wyżej wymienione terminy dotyczą przekazywania sprawozdań do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. A zatem jednostki przekazujące sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej za pośrednictwem organów je nadzorujących wskazanych w pkt. 4 przekazują je tym organom odpowiednio wcześniej.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

1. Wzory sprawozdań są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
       
2. Pliki sprawozdań należy przesyłać wyłącznie w formacie programu Excel (*.xls).
Regionalne Izby Obrachunkowe (RIO) przekazują pliki skompresowane jako „zipy”, „rary” itp.
    
3. Proponuje się następujące nazwy dla przesyłanych plików:
- sprawozdania roczne dla rolnictwa: agri_rrrr_wernr_PUP
- sprawozdania roczne dla rybołówstwa: fish_rrrr_wernr_PUP
- sprawozdania miesięczne – pomoc de minimis w rolnictwie: pagri_rrrrmm_wernr_PUP
- sprawozdania miesięczne – pomoc de minimis w rybołówstwie: pfish_rrrrmm_wernr_PUP
gdzie:
agri – skrót od „pomoc publiczna rolnictwo”
fish – skrót od „pomoc publiczna rybołówstwo”
pagri – skrót od „pomoc de minimis w rolnictwie”
pfish – skrót od „pomoc de minimis w rybołówstwie”
rrrr – skrót od „roku”
rrrrmm – skrót od „roku, miesiąca”
wernr – skrót od „wersja numer” (wersja pierwsza: wer00, kolejne wersje: wer01, wer02 itd.)
PUP – skrót od „Podmiot Udzielający Pomocy”
Nazywanie plików:
UG = skrót dla:
1. Urzędów Miast na prawach powiatu,
2. Urzędów Gmin,
3. Urzędów Miasta i Gminy,
np. UG_Zatory
SP = Starostwo Powiatowe, np. SP_Rumiankowo
MW = Marszałek Województwa, np. MW_Podkarpackie
WFOSIGW = Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, np. WFOSIGW_Rzeszow
W = Wojewoda, np. W_Pomorski
Przykład:
I. Nazwa pliku dla sprawozdania z pomocy publicznej w rolnictwie oraz rybołówstwie (dla rolnictwa), przesyłanego za cały rok kalendarzowy w ciągu 90 dni od zakończenia 2010 roku przez Wójta Gminy Zatory, wersja pierwsza sprawozdania:
agri_2010_wer00_UG_Zatory
II. Nazwa pliku dla sprawozdania z pomocy publicznej w rolnictwie oraz rybołówstwie (dla rybołówstwa), przesyłanego za cały rok kalendarzowy w ciągu 90 dni od zakończenia 2010 roku przez Wójta Gminy Zatory, wersja pierwsza sprawozdania:
fish_2010_wer00_UG_Zatory
III. Nazwa pliku dla sprawozdania z pomocy de minimis w rolnictwie, przesyłanego raz na miesiąc za miesiąc poprzedni, np. sprawozdanie z pomocy de minimis w rolnictwie przesyłane przez Wójta Gminy Zatory za miesiąc lipiec 2010 r., wersja druga sprawozdania:
pagri_201007_wer01_UG_Zatory
IV. Nazwa pliku dla sprawozdania z pomocy de minimis w rybołówstwie, przesyłanego raz na miesiąc za miesiąc poprzedni, np. sprawozdanie z pomocy de minimis w rybołówstwie przesyłane przez Wójta Gminy Zatory za miesiąc lipiec 2010 r., wersja druga sprawozdania:
pfish_201007_wer01_UG_Zatory
     
4. Zgodnie z ustawą o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, podmioty udzielające pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie przesyłają sprawozdania do MRiRW mając na uwadze, iż:
- Naczelnicy urzędów skarbowych i naczelnicy urzędów celnych oraz dyrektorzy izb skarbowych i dyrektorzy izb celnych przekazują sprawozdania za pośrednictwem ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
- Jednostki samorządu terytorialnego przekazują sprawozdania za pośrednictwem regionalnych izb obrachunkowych,
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje sprawozdania za pośrednictwem ministra właściwego do spraw środowiska,
- Wojewódzkie Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazują sprawozdania za pośrednictwem marszałków województw,
- Wojewodowie przekazują sprawozdania bezpośrednio do MRiRW,
- Regionalne instytucje finansujące przekazują sprawozdania za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
- Ochotnicze Hufce Pracy przekazują sprawozdania za pośrednictwem ministra właściwego do spraw pracy,
- Podmioty niewymienione przekazują sprawozdania bezpośrednio do MRiRW, z wyłączeniem podmiotów korzystających z aplikacji.
Podmioty upoważnione do przesyłania sprawozdań lub informacji za pośrednictwem aplikacji (wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji (Dz. U. Nr 127, poz. 1053, z późn. zm.)) przesyłają je z wykorzystaniem aplikacji.
       
5. Adresy na jakie należy przekazywać sprawozdania/informacje dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie (nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów przesyłających sprawozdania/informacje za pośrednictwem aplikacji !):
pagri.udzielona@minrol.gov.pl - sprawozdania z pomocy de minimis w rolnictwie,
pagri.nieudzielona@minrol.gov.pl - informacje o nieudzielaniu pomocy de minimis w rolnictwie.
       
6. Adresy na jakie należy przekazywać sprawozdania/informacje dotyczące pomocy de minimis w rybołówstwie (nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów przesyłających sprawozdania/informacje za pośrednictwem aplikacji !):
pfish.udzielona@minrol.gov.pl - sprawozdania z pomocy de minimis w rybołówstwie,
pfish.nieudzielona@minrol.gov.pl - informacje o nieudzielaniu pomocy de minimis w rybołówstwie.
      
7. Adres, na jaki należy przekazywać sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie oraz rybołówstwie lub roczną informację o nieudzielaniu pomocy publicznej w rolnictwie oraz rybołówstwie (nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego oraz podmiotów przesyłających sprawozdania/informacje za pośrednictwem aplikacji !):
pomocpubliczna.roczne@minrol.gov.pl - sprawozdania z udzielonej pomocy publicznej w 2012 r. (zgodnie z zał. nr 1 do rozp.) lub informacje o nieudzielaniu pomocy publicznej w 2012 r. (zgodnie z zał. nr 4 do rozp.).
    
8. Lista numerów programów pomocowych, o których mowa w kolumnie 4 w załączniku nr 1 do rozporządzenia, stanowi oddzielny plik.


     
9. Informacje o pomocy de minimis udzielanej podmiotom prowadzącym działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych oraz ich wprowadzania do obrotu, w ramach rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 o pomocy de minimis, należy uwzględniać tylko w sprawozdaniach przekazywanych do UOKIK.

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 11.09.2014 12:15:06 Data ostatniej modyfikacji: 18.01.2017 10:49:52 Statystyka strony: - odsłon