Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pomoc publiczna w rolnictwie

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Pomoc publiczna w rolnictwie
11 września 2014 / autor: Administrator User / - odsłon

08.03.2017 r.
Zmiany w sprawozdaniach z udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie

23.01.2017 r.
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

03.11.2016 r.
Pismo Komisji Europejskiej z dnia 31.10.2016 r. w sprawie State aid – Poland SA.46318 (2016/N)

16.09.2016 r.
Program pomocy producentom mleka

24.02.2015 r.
Pomoc publiczna w rolnictwie w latach 2015-2020

Informacje o decyzjach Komisji Europejskiej
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=3

02.01.2014 r.
Komunikat

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie z wykorzystaniem aplikacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 1683), które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. Dodatkowe informacje dostępne są w zakładce APLIKACJA.

30.12.2013 r.
Zmiany w zakupie ziemi

Z dniem 31 grudnia 2013 r. traci moc decyzja Rady 2010/10/WE z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy państwa na zakup nieruchomości rolnych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., na podstawie, której dotychczas udzielana jest pomoc krajowa na zakup użytków rolnych, w tym w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych oraz pomoc polegająca na rozłożeniu na raty należności z tytułu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa z preferencyjnym oprocentowaniem (2%).

Od 1 stycznia 2014 r. stosownie do przepisów art. 4 ust. 8 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 358 z 16.12.2006, str. 3) pomoc będzie mogła być przyznawana na zakup gruntów poza gruntami przeznaczonymi na cele budowlane, w cenie nie przekraczającej 10% wydatków kwalifikowanych inwestycji. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej pomoc udzielana na podstawie ww. przepisu nie może dotyczyć wyłącznie zakupu ziemi, lecz może być stosowana w przypadku inwestycji obejmującej poza zakupem użytków rolnych zakup maszyn i urządzeń rolniczych lub zakup nieruchomości innych niż użytki rolne.

Aktualnie procedowana jest nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. Nr 22, poz.121 z późn. zm.) mająca na celu dostosowanie zasad udzielania dopłat do nowoudzielonych kredytów na zakup użytków rolnych tj. w formule de minimis lub przy zachowaniu ograniczenia 10% kosztów zakupu użytków rolnych w kosztach kwalifkowanych całej inwestycji na finansowanie której producenci rolni ubiegać się będą o kredyt z dopłatami do oprocentowania ze środków będących w dyspozycji ARiMR.

Agencja Nieruchomości Rolnych będzie stosowała przy sprzedaży ziemi z zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa zasady rozłożenia spłaty należności na raty określone w art. 31 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1187, z późn. zm.).

Od 1 stycznia 2014 r. ulgi w podatku rolnym udzielne na podstawie przepisów art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym z tytułu nabycia użytków rolnych będą stosowane w formule pomocy de minimis.

30.12.2013 r.
Komunikat

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że zostało opublikowane rozporządzenie Komisji (WE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9), które będzie obowiązywało w latach 2014-2020.

 pobierz plik (.pdf 902 KB)

20.12.2013 r.
Komunikat

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że Komisja Europejska w piśmie z dnia 18 grudnia 2013 r., znak ARES(2013)3752545 poinformowała o zasadach stosowania pomocy państwa w sektorze rybołówstwa po dniu 1 stycznia 2014 r.

 pobierz plik (.pdf 122 KB)

03.01.2013 r.
Komunikat

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2012 r. poz. 1508), które wchodzi z dniem 1 stycznia 2013 r. Należy wystąpić do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o udostępnienie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu umożliwiającego korzystanie z aplikacji (wersja elektroniczna dostępna jest na stronie:
http://bip.minrol.gov.pl/DesktopModules/Announcement/ViewAnnouncement.aspx?ModuleID=1522&TabOrgID=1492&LangId=0&AnnouncementId=12975&ModulePositionId=2137
We wniosku należy wypełnić wszystkie pola, tj.:
1) nazwę podmiotu udzielającego pomocy oraz siedzibę i pełny adres,
2) numer identyfikacji podatkowej podmiotu udzielającego pomocy,
3) dane pracownika wyznaczonego do obsługi aplikacji: imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu oraz adres e-mail,
4) data, pieczęć i podpis podmiotu udzielającego pomocy.
Wniosek można przesłać (do wyboru):
1) w wersji papierowej za pośrednictwem poczty na adres:
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 W-wa,
2) w wersji elektronicznej na skrzynkę podawczą Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na platformie e-PUAP – umożliwiającej przyjmowanie i obsługę (np. otrzymanie urzędowego poświadczenie odbioru) dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub tzw. profilem zaufanym.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 22 623-17-27 lub skierować na adres elektroniczny: katarzyna.stankiewicz@minrol.gov.pl.

06.06.2012 r.
Opinia prawna na temat: „Informacji o możliwości stosowania decyzji Rady 2010/10/WE z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie przyznania przez władze Rzeczypospolitej Polskiej pomocy publicznej na zakup nieruchomości rolnych w okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2013 r.”

 pobierz plik (.pdf 703 KB)

18.04.2012 r.
Komunikat

Komisja Europejska opublikowała w internecie informację o programie pomocy dotyczącym rekompensaty za szkody spowodowane przez powodzie w Polsce (beneficjenci w sektorze rolnictwa). Powyższy program pomocy został zarejestrowany w Komisji Europejskiej pod nr SA.33628 (2011/N) i jest dostępny na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result

 pobierz plik (.pdf 1,8 MB)

21.12.2011 r.
Komunikat

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania sprawozdań albo informacji dotyczących pomocy publicznej w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 246, poz. 1467).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r., a zatem po tym dniu należy wystąpić do ministra właściwego do spraw rolnictwa z wnioskiem o udostępnienie identyfikatora (loginu) i hasła dostępu umożliwiającego korzystanie z aplikacji (wersja elektroniczna wniosku jest dostępna na stronie:
http://bip.minrol.gov.pl/DesktopModules/Announcement/ViewAnnouncement.aspx?ModuleID=1522&TabOrgID=1492&LangId=0&AnnouncementId=12975&ModulePositionId=2137).
We wniosku należy wypełnić wszystkie pola, w szczególności:
1) nazwę i siedzibę podmiotu udzielającego pomocy;
2) numer identyfikacji podatkowej podmiotu udzielającego pomocy;
3) dane pracownika wyznaczonego do obsługi aplikacji: imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu oraz adres e-mail;
4) data i pieczęć podmiotu udzielającego pomocy.

10.08.2011 r.
Komunikat

Komisja Europejska opublikowała w internecie informację o programie pomocy przyjętym uchwałą Rady Ministrów Nr 133/2011 z dnia 26 lipca 2011 roku w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych. Powyższy program pomocy został zarejestrowany w Komisji Europejskiej pod nr SA.33427 (2011/XA) i jest dostępny na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_result

16.06.2010 r.
Komunikat

Komisja Europejska opublikowała w internecie informację o programie pomocy przyjętym uchwałą Rady Ministrów Nr 87/2010 z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r. Powyższy program pomocy został zarejestrowany w Komisji Europejskiej pod nr XA109/2010 i jest dostępny na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/exemption/index_pl.htm

22.09.2009 r.
Komunikat

Komisja Europejska opublikowała w internecie informację o programie pomocy przyjętym uchwałą Rady Ministrów Nr 137/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 roku w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź w 2009 r. Powyższy program pomocy został zarejestrowany w Komisji Europejskiej pod nr XA229/2009 i jest dostępny na stronie internetowej:http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register/ii/by_range_xa2009.html
   
W związku z powyższym formy pomocy przewidziane w ww. programie nr XA229/2009 mogą być udzielane jako pomoc zgodna z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 358 z 16.12.2006, str. 3).

07.10.2008 r.
Komunikat

Komisja Europejska opublikowała w internecie informację o programie pomocy przyjętym uchwałą Rady Ministrów Nr 169/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r. Powyższy program pomocy został zarejestrowany w Komisji Europejskiej pod nr XA 330/2008 i jest dostępny na stronie internetowej:
http://europa.eu.int/comm/agriculture/stateaid/exemption/index_en.htm
W związku z powyższym formy pomocy przewidziane w ww. programie nr XA 330/2008 mogą być udzielane jako pomoc zgodna z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 (Dz. Urz. UE L 358 z 16.12.2006, str. 3).

04.01.2008 r.
Komunikat

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że ukazało się rozporządzenie Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r.w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L 337 z 21.12.2007, str. 35). Wielkość pomocy de minimis, jaka może być przyznana beneficjentowi pomocy nie może przekraczać 7.500 euro w okresie trzech lat obrotowych.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. i jednocześnie uchyliło rozporządzenie Komisji nr 1860/2004.

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 11.09.2014 12:10:19 Data ostatniej modyfikacji: 08.03.2017 10:19:13 Statystyka strony: - odsłon

OGŁOSZENIA