Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy oraz informacja o wyniku naboru

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy oraz informacja o wyniku naboru
/ autor: Katarzyna Belkiewicz / - odsłon

GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Organizacji Nauki i Nadzoru w Departamencie Strategii, Analiz i Rozwoju

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 6019 z dnia 30 listopada 2016 r.
Oferty do: 14 grudnia 2016 r.

Wymiar etatu: 1
Stanowiska: 1

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

Główny specjalista

w Wydziale Organizacji Nauki i Nadzoru
w Departamencie Strategii, Analiz i Rozwoju

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Warszawa

ADRES URZĘDU:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

WARUNKI PRACY
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa,
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- użytkowanie sprzętu biurowego,
- praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
- budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru,
- budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

ZAKRES ZADAŃ
- prowadzenie zadań związanych z kształtowaniem krajowej i międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej instytutów badawczych nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w tym analizowanie i monitorowanie aktualnie prowadzonych projektów badawczych i programów w celu zwiększenia efektywności ekonomicznej nowych technologii i ich wdrażania w praktyce,
- uczestnictwo w pracach związanych z przygotowywaniem analiz warunków budowy systemu współdziałania na rzecz transferu wiedzy i innowacji w sektorze rolno-żywnościowym i na obszarach wiejskich w celu przygotowywania propozycji rozwiązań organizacyjnych wspomagających rozwój systemu efektywnego przekazu wiedzy i współpracy doradztwa oraz nauki z praktyką oraz współpraca w ramach prac dotyczących krajowej i międzynarodowej współpracy wynikającej z programu Horyzont 2020 oraz innych działań Stałego Komitetu ds. Badań Rolniczych przy Dyrektoriacie Generalnym Badań i Innowacji Komisji Europejskiej,
- analizowanie i opiniowanie spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem określonych instytutów badawczych w celu stałego monitorowania celowości ich działań dla środowiska rolniczego i rozwoju obszarów wiejskich oraz zgodności podejmowanych decyzji z obowiązującymi przepisami,
- wspomaganie stanowiska ds. nadzoru nad instytutami badawczymi, w tym uczestniczenie w ocenie działań dyrekcji instytutów badawczych, w szczególności w sprawach związanych z gospodarowaniem majątkiem trwałym instytutów w celu optymalizacji jego wykorzystania gospodarczego oraz tworzenia spółek i wykonywania przez nie praw z tytułu posiadanych akcji lub udziałów,
- opracowywanie projektów stanowisk Ministra dla organów administracji państwowej i Unii Europejskiej dotyczące spraw nauki i badań w dziedzinie rolnictwa, rynków rolnych i  obszarów wiejskich w celu wypracowania wraz z innymi resortami właściwych ram legislacyjnych w tym obszarze,
- realizowanie zadań oraz opracowywanie dokumentów związanych z definiowaniem, aktualizacją i popularyzacją priorytetów badawczych w nauce na rzecz rolnictwa, współuczestnictwo w organizacji konferencji, sympozjów i kongresów w celu intensyfikacji rozwoju obszarów wiejskich,
- opiniowanie projektów programów, aktów prawnych, stanowisk i dokumentów opracowanych przez inne resorty w celu uwzględniania w nich polityki rolnej MRiRW w zakresie nauk rolniczych, tematyki badawczej i wdrożeniowej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
- wykształcenie: wyższe,
- 3-letni staż pracy w administracji publicznej,
- znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
- przeszkolenie w zakresie problematyki finansów publicznych,
- znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
- umiejętność interpretowania przepisów i analitycznego myślenia,
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE
- wykształcenie wyższe z dziedziny nauk rolniczych lub ekonomicznych lub o kierunku stosunki międzynarodowe,
- roczne doświadczenie w obszarze współpracy międzynarodowej oraz z organizacjami pozarządowymi,
- przeszkolenie w zakresie funkcjonowania spółek prawa handlowego oraz w zakresie stosowania ustawy o zamówieniach publicznych,
- znajomość języka rosyjskiego na poziomie komunikatywnym,
- wiedza z zakresu funkcjonowania systemu transferu wiedzy i innowacji,
- wiedza z zakresu organizacji i funkcjonowania jednostek naukowych,
- znajomość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i 2014-2020 oraz dokumentów związanych z ich realizacją.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
- życiorys/CV i list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
- kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu 3-letni staż pracy w administracji publicznej,
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie problematyki finansów publicznych.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
- kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających roczne doświadczenie w obszarze współpracy międzynarodowej oraz z organizacjami pozarządowymi,
- kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie w zakresie funkcjonowania spółek prawa handlowego oraz w zakresie stosowania ustawy o zamówieniach publicznych.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
- Dokumenty należy złożyć do: 14 grudnia 2016 r.
- Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
- Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
lub w MRiRW, pok. 139 (pn.-pt., 8.15-16.15)
z dopiskiem: „oferta pracy – główny specjalista w SAR”.

INNE INFORMACJE
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,nie wynosi co najmniej 6%.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie sprawdzianu wiedzy lub umiejętności (który odbędzie się, jeżeli liczba ofert pracy spełniających wymagania formalne przekroczy 10) i rozmowy kwalifikacyjnej.
Decyduje data wpływu do MRiRW.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
Po upływie terminu składania ofert pracy, kandydatki/kandydaci nie mogą ich uzupełnić.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje: 22/623-20-41.

--------------------

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 6019 z dnia 30 listopada 2016 r.

DATA OGŁOSZENIA: 30 listopada 2016
DATA WYNIKU: 17 stycznia 2017

Status: koniec naboru

Nazwa stanowiska:
główny specjalista

Nazwa urzędu i adres urzędu:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Wyniki naboru:
anulowano nabór

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny
Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Udostępnił: Karolina Hilińska
Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego Wydział Spraw Osobowych
Wprowadzono: 30.11.2016

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 30.11.2016 08:30:10 Data ostatniej modyfikacji: 26.04.2017 08:40:29 Statystyka strony: - odsłon