Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy oraz informacja o wyniku naboru

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy oraz informacja o wyniku naboru
/ autor: Katarzyna Belkiewicz / - odsłon

GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Organizacji Nauki i Nadzoru w Departamencie Strategii, Analiz i Rozwoju

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 6594 z dnia 16 grudnia 2016 r.
Oferty do: 30 grudnia 2016 r.

Wymiar etatu: 1
Stanowiska: 1

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

główny specjalista

w Wydziale Organizacji Nauki i Nadzoru
w Departamencie Strategii, Analiz i Rozwoju

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Warszawa

ADRES URZĘDU:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

WARUNKI PRACY
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa,
- gotowość do krajowych wyjazdów służbowych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- użytkowanie sprzętu biurowego,
- praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
- budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru,
- budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

ZAKRES ZADAŃ
- udział w działaniach kontrolnych w instytutach badawczych, wraz z przedstawicielem Biura Kontroli, w celu dokonania oceny ich działalności finansowej, organizacji i jakości pracy oraz jakości zarządzania instytutem,
- prowadzenie spraw związanych ze skargami, wnioskami i petycjami, dotyczącymi instytutów badawczych w celu wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu,
- prowadzenie spraw związanych z przydzielaniem nagród i wyróżnień Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za wybitne osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi i na rynkach rolnych oraz kierowanie nadesłanych wniosków do zaopiniowania przez departamenty merytoryczne, przedkładanie przygotowanych propozycji do akceptacji przełożonym w celu uhonorowania członków zespołów autorskich i propagowania postępu w praktyce rolniczej i przetwórstwie produktów rolnych,
- współpraca  przy opiniowaniu programów, aktów prawnych, stanowisk i dokumentów opracowanych przez inne resorty w celu uwzględniania w nich polityki rolnej MRiRW w zakresie nauk rolniczych, promującej wdrażanie innowacyjnych rozwiązań nauki do praktyki rolniczej,
- współpraca w sprawach aktualizacji i popularyzacji priorytetów badawczych w nauce na rzecz rolnictwa oraz przygotowywanie projektów rozwiązań w zakresie upowszechniania osiągnięć naukowych w celu intensyfikacji rozwoju obszarów wiejskich,
- wspomaganie zespołów ds. restrukturyzacji określonych jednostek badawczych MRiRW oraz współdziałanie  w opracowaniu przepisów prawnych w tym zakresie, w celu realizacji programu restrukturyzacji zaplecza naukowo-badawczego resortu rolnictwa i rozwoju wsi,
- koordynowanie spraw związanych z opiniowaniem wniosków prywatyzacyjnych, w szczególności dotyczących podmiotów gospodarczych o istotnym znaczeniu dla rolnictwa w celu uniknięcia ewentualnych nieprawidłowości w ich przekształcaniu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
- wykształcenie: wyższe,
- 3-letni staż pracy w administracji publicznej,
- znajomość zasad funkcjonowania jednostek naukowych: organizacja, finanse, gospodarowanie składnikami majątkowymi, procedury realizacji i finansowania programów badawczych, metody wdrażania wyników badań do praktyki, własność intelektualna,
- znajomość języka angielskiego lub francuskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym,
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE
- wykształcenie wyższe rolnicze lub ekonomiczne,
- 2-letnie doświadczenie w nadzorze podmiotów prawnych.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
- życiorys/CV i list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
- kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu 3-letni staż pracy w administracji publicznej,
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
- kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających 2-letnie doświadczenie w nadzorze podmiotów prawnych.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
- Dokumenty należy złożyć do: 30 grudnia 2016 r.
- Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
- Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
lub w MRiRW, pok. 139 (pn.-pt., 8.15-16.15)
z dopiskiem: „oferta pracy – główny specjalista w SAR 2”

INNE INFORMACJE
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,nie wynosi co najmniej 6%.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie sprawdzianu wiedzy lub umiejętności (który odbędzie się, jeżeli liczba ofert pracy spełniających wymagania formalne przekroczy 10) i rozmowy kwalifikacyjnej.
Decyduje data wpływu do MRiRW.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
Po upływie terminu składania ofert pracy, kandydatki/kandydaci nie mogą ich uzupełnić.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje: 22/623-20-41.

--------------------

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 6594 z dnia 16 grudnia 2016 r.

DATA OGŁOSZENIA: 16 grudnia 2016
DATA WYNIKU: 22 lutego 2017

Status: koniec naboru

Nazwa stanowiska:
główny specjalista

Nazwa urzędu i adres urzędu:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Wyniki naboru:
nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:
Marcin Tomaszewski, Płońsk

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny
Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Udostępnił: Karolina Hilińska
Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego Wydział Spraw Osobowych
Wprowadzono: 16.12.2016

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 16.12.2016 08:21:38 Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2017 08:34:02 Statystyka strony: - odsłon