Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy oraz informacja o wyniku naboru

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy oraz informacja o wyniku naboru
/ autor: Katarzyna Belkiewicz / - odsłon

SPECJALISTA w Wydziale Kształtowania Ustroju Rolnego w Departamencie Gospodarki Ziemią

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 6596 z dnia 16 grudnia 2016 r.
Oferty do: 30 grudnia 2016 r.

Wymiar etatu: 1
Stanowiska: 1

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

specjalista

w Wydziale Kształtowania Ustroju Rolnego
w Departamencie Gospodarki Ziemią

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Warszawa

ADRES URZĘDU:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

WARUNKI PRACY
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa,
- gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych,
- zagrożenie korupcją,
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np.: obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- użytkowanie sprzętu biurowego,
- praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
- budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru,
- budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

ZAKRES ZADAŃ
- przeprowadzanie kontroli w Agencji Nieruchomości Rolnych oraz przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski, skargi i interwencje dotyczące działalności Agencji Nieruchomości Rolnych w celu zapewnienia prawidłowego gospodarowania przez Agencję mieniem rolnym Skarbu Państwa,
- prowadzenie spraw w postępowaniach odwoławczych od decyzji oraz postanowień Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych oraz postępowania o wzruszenie decyzji i postanowień ostatecznych  wydanych przez Prezesa Agencji, w celu zapewnienia prawidłowego realizowania przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego,
- prowadzenie spraw dotyczących wyrażania na wniosek Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych zgód na sprzedaż nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, w celu zapewnienia prawidłowego gospodarowania przez Agencję mieniem rolnym Skarbu Państwa,
- przygotowywanie projektów opinii Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawach nabywania nieruchomości rolnych przez cudzoziemców: opracowywanie projektów postanowień i pism w przedmiotowych sprawach,
- gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących Agencji Nieruchomości Rolnych i Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz analizowanie okresowych sprawozdań Agencji Nieruchomości Rolnych z realizacji jej zdań statutowych w celu zapewnienia prawidłowego nadzoru nad Agencją Nieruchomości Rolnych,
- przyjmowanie interesantów w sprawach związanych z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi, czy też skargowymi w celu udzielania informacji i wyjaśnień oraz zapewnienia zainteresowanym stronom czynnego udziału w  prowadzonych  postępowaniach oraz  rzetelnego i sprawnego  przebiegu toczących  się postępowań,
- rozpatrywanie wniosków, odwołań i skarg w sprawach dotyczących wspólnot gruntowych, opracowywanie projektów decyzji, postanowień oraz pism w przedmiotowych sprawach; udzielanie wyjaśnień i informacji w odpowiedzi na wystąpienia w sprawach dotyczących cywilnoprawnego obrotu nieruchomościami rolnymi oraz dzierżaw w celu uregulowania stanu prawnego mienia wspólnot gruntowych oraz właściwego kształtowania ustroju rolnego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
- wykształcenie: wyższe o kierunku prawo lub ekonomia,
- roczny staż pracy w administracji publicznej,
- znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa,
- znajomość przepisów dotyczących kształtowania ustroju rolnego oraz gospodarowania mieniem rolnym Skarbu Państwa,
- znajomość procedur administracyjnych,
- znajomość procedur kontrolnych,
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE
- 6-miesięczne doświadczenie w obszarze związanym z gospodarowaniem nieruchomościami,
- znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
- znajomość przepisów z zakresu gospodarki nieruchomościami.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
- życiorys/CV i list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
- kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu roczny staż pracy w administracji publicznej,
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
- kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających 6-miesięczne doświadczenie w obszarze związanym z gospodarowaniem nieruchomościami.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
- Dokumenty należy złożyć do: 30 grudnia 2016 r.
- Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
- Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
lub w MRiRW, pok. 139 (pn.-pt., 8.15-16.15)
z dopiskiem: „oferta pracy – specjalista w GZ”

INNE INFORMACJE
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,nie wynosi co najmniej 6%.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie sprawdzianu wiedzy lub umiejętności (który odbędzie się, jeżeli liczba ofert pracy spełniających wymagania formalne przekroczy 10) i rozmowy kwalifikacyjnej.
Decyduje data wpływu do MRiRW.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
Po upływie terminu składania ofert pracy, kandydatki/kandydaci nie mogą ich uzupełnić.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje: 22/623-20-41.

--------------------

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 6596 z dnia 16 grudnia 2016 r.

DATA OGŁOSZENIA: 16 grudnia 2016
DATA WYNIKU: 07 lutego 2017

Status: koniec naboru

Nazwa stanowiska:
specjalista

Nazwa urzędu i adres urzędu:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Wyniki naboru:
nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:
Patrycja Sekuła, Warszawa

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny
Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Udostępnił: Karolina Hilińska
Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego Wydział Spraw Osobowych
Wprowadzono: 16.12.2017

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 16.12.2016 08:27:33 Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2017 08:35:57 Statystyka strony: - odsłon