Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy oraz informacja o wyniku naboru

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy oraz informacja o wyniku naboru
/ autor: Katarzyna Belkiewicz / - odsłon

REFERENDARZ w Wydziale Melioracji i Energii Odnawialnych w Departamencie Gospodarki Ziemią

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 7524 z dnia 17 stycznia 2017 r.
Oferty do: 31 stycznia 2017 r.

Wymiar etatu: 1
Stanowiska: 1

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

referendarz

w Wydziale Melioracji i Energii Odnawialnych
w Departamencie Gospodarki Ziemią

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Warszawa

ADRES URZĘDU:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

WARUNKI PRACY
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa,
- gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych,
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- użytkowanie sprzętu biurowego,
- praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
- budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru,
- budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

ZAKRES ZADAŃ
- gromadzenie informacji z zakresu odnawialnych źródeł energii, w tym biomasy pochodzenia rolniczego, analizowanie światowych i europejskich kierunków rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii, dokonywanie oceny sytuacji produkcyjnej oraz tendencji rozwojowych w celu przekazania aktualnych informacji o sytuacji na tym rynku oraz wypracowania rozwiązań ułatwiających wdrażanie instrumentów PROW 2014-2020,
- współuczestniczenie przy opracowywaniu raportów i sprawozdań z zakresu odnawialnych źródeł energii, opiniowanie programów branżowych i dokumentów planistycznych służących podejmowaniu decyzji w celu wypracowania możliwie najlepszych rozwiązań dla realizacji priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020,
- współuczestniczenie przy opiniowaniu krajowych oraz unijnych aktów prawnych, analizowanie ich skutków oraz w przygotowywaniu propozycji zmian w zakresie dotyczącym odnawialnych źródeł energii w celu wypracowania korzystnych warunków ułatwiających wdrażanie instrumentów PROW 2014-2020 oraz realizację priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020,
- współuczestniczenie przy opiniowaniu działań wdrażanych w ramach PROW 2014-2020 oraz innych funduszy europejskich, a także środków krajowych mających wpływ na kształtowanie przepisów prawa w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w celu optymalnego wykorzystania środków dla rozwoju tego rodzaju działalności,
- współuczestniczenie w przygotowywaniu projektów odpowiedzi na korespondencję kierowaną do MRiRW w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz współpraca z innymi resortami, instytucjami, jednostkami badawczo-rozwojowymi i naukowymi, komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, a także organizacjami branżowymi w zakresie spraw dotyczących wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w celu wypracowania korzystnych warunków dla wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz ułatwienia wdrażania instrumentów PROW 2014-2020,
- analizowanie sprawozdań z działalności prowadzonej przez fundacje z zakresu prowadzonych zagadnień oraz przygotowywanie propozycji dotyczących podejmowania działań w przypadku stwierdzenia naruszenia przez fundacje przepisów prawa, postanowień statutu lub celu w jakim fundacja została ustanowiona w celu realizacji uprawnień Ministra określonych przepisami prawa.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
- wykształcenie: wyższe,
- znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
- znajomość zagadnień dotyczących wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
- znajomość przepisów dotyczących odnawialnych źródeł energii,
- komunikatywność,
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE
- wykształcenie wyższe o kierunku rolnictwo lub ochrona środowiska lub energetyka lub ekonomia,
- 6-miesięczne doświadczenie w pracy w obszarze związanym z rolnictwem lub ochroną środowiska lub energetyką.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
- życiorys/CV i list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
- kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających 6-miesięczne doświadczenie w pracy w obszarze związanym z rolnictwem lub ochroną środowiska lub energetyką.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
- Dokumenty należy złożyć do: 31 stycznia 2017 r.
- Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
- Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
lub w MRiRW, pok. 139 (pn.-pt., 8.15-16.15)
z dopiskiem: „oferta pracy – Referendarz w GZ”.

INNE INFORMACJE
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,nie wynosi co najmniej 6%.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie sprawdzianu wiedzy lub umiejętności i rozmowy kwalifikacyjnej.
Decyduje data wpływu do MRiRW.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
Po upływie terminu składania ofert pracy, kandydatki/kandydaci nie mogą ich uzupełnić.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje: 22/623-20-41.

--------------------

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 7524 z dnia 17 stycznia 2017 r.

DATA OGŁOSZENIA: 17 stycznia 2017
DATA WYNIKU: 21 marca 2017

Status: koniec naboru

Nazwa stanowiska:
Referendarz

Nazwa urzędu i adres urzędu:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa 

Wyniki naboru:
nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:
Dorota Lawera, Warszawa

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny
Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Udostępnił: Karolina Hilińska
Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego Wydział Spraw Osobowych
Wprowadzono: 17.01.2017

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 17.01.2017 08:25:46 Data ostatniej modyfikacji: 19.07.2017 12:24:31 Statystyka strony: - odsłon