Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy oraz informacja o wyniku naboru

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy oraz informacja o wyniku naboru
/ autor: Katarzyna Belkiewicz / - odsłon

STARSZY SPECJALISTA w Wydziale Organizacji Szkolnictwa i Nadzoru Pedagogicznego w Departamencie Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 8454 z dnia 14 lutego 2017 r.
Oferty do: 28 lutego 2017 r.

Wymiar etatu: 1
Stanowiska: 1

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista

w Wydziale Organizacji Szkolnictwa i Nadzoru Pedagogicznego
w Departamencie Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Warszawa

ADRES URZĘDU:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

WARUNKI PRACY
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa,
- gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych,
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np.: obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- użytkowanie sprzętu biurowego,
- praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
- budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru,
- budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

ZAKRES ZADAŃ
- współpraca przy przygotowywaniu dokumentacji oraz udział w posiedzeniach komisji konkursowych, jako jej członek, w celu wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek rolniczych oraz placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- analizowanie, weryfikowanie i opracowywanie baz danych systemu informacji oświatowej (SIO), uaktualnianie danych w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych, przygotowywanie i wydawanie upoważnień dyrektorom oraz wyznaczonym przez nich pracownikom tych szkół, placówek rolniczych i placówki doskonalenia nauczycieli w sprawie dostępu do bazy danych SIO, przekazywanie danych dotyczących tworzonych i likwidowanych szkół i placówek rolniczych, w celu dokonania wpisu w rejestrze REGON oraz stworzenia zbiorów danych jednostek prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i przedłożenia informacji Ministrowi Edukacji Narodowej,
- udział w prowadzeniu spraw osobowych dyrektorów szkół i placówek rolniczych oraz placówki doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, a także spraw dotyczących odwołań i powołań na stanowiska inne niż dyrektor w szkołach i placówkach rolniczych, w celu stworzenia właściwej organizacji działalności statutowej tych szkół i placówek,
- analizowanie arkuszy i aneksów do arkuszy organizacji szkół oraz przedstawianie zweryfikowanych arkuszy do zatwierdzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w celu oceny ich zgodności z przepisami prawa, w zakresie dotyczącym organizowania procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego,
- współpraca przy prowadzeniu czynności kontrolnych w szkołach i placówkach rolniczych oraz w placówce doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, w celu sprawdzenia przestrzegania przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej i ustawy o systemie oświaty,
- współuczestnictwo przy udzielaniu dyrektorom szkół merytorycznej pomocy w rozwiązywaniu bieżących problemów, informowanie dyrektorów o nowych rozwiązaniach prawnych, organizacyjnych i merytorycznych, inspirowanie współpracy szkół z innymi szkołami i instytucjami, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tych szkół oraz wymiany doświadczeń,
- opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie prawa oświatowego, w szczególności dotyczących organizacji pracy szkół, gromadzenia danych w systemie informacji oświatowej, procedury przeprowadzania postępowania konkursowego oraz prowadzenie konsultacji z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Centrum Informatycznym Edukacji, w celu sprawdzenia poprawności proponowanych w nich rozwiązań oraz usprawnienia pracy szkół i nauczycieli.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
- wykształcenie: wyższe,
- 2-letni staż pracy,
- znajomość organizacji i funkcjonowania szkół i placówek, w tym rolniczych,
- znajomość przepisów dotyczących oświaty i kształcenia zawodowego, w tym rolniczego,
- znajomość przepisów w zakresie nadzoru prowadzonego nad szkołami i placówkami, w tym rolniczymi,
- znajomość przepisów dotyczących postępowania administracyjnego,
- znajomość przepisów w zakresie tworzenia prawa oświatowego,
- umiejętność analitycznego myślenia,
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE
- wykształcenie: wyższe rolnicze,
- roczne doświadczenie w obszarze związanym z oświatą rolniczą,
- znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
- znajomość przepisów PROW,
- znajomość przepisów o finansach publicznych,
- znajomość przepisów o zamówieniach publicznych,
- znajomość przepisów Kodeksu pracy.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
- życiorys/CV i list motywacyjny,
- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
- kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu 2-letni staż pracy,
- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
- kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających roczne doświadczenie w obszarze związanym z oświatą rolniczą.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
- Dokumenty należy złożyć do: 28 lutego 2017 r.
- Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
- Miejsce składania dokumentów:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
lub w MRiRW, pok. 139 (pn.-pt., 8.15-16.15)
z dopiskiem: „oferta pracy – starszy specjalista w SSO”

INNE INFORMACJE
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,nie wynosi co najmniej 6%.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie sprawdzianu wiedzy lub umiejętności i rozmowy kwalifikacyjnej.
Decyduje data wpływu do MRiRW.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
Po upływie terminu składania ofert pracy, kandydatki/kandydaci nie mogą ich uzupełnić.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje: 22/623-20-41.

--------------------

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 8454 z dnia 14 lutego 2017 r.

DATA OGŁOSZENIA: 14 lutego 2017
DATA WYNIKU: 31 marca 2017

Status: koniec naboru

Nazwa stanowiska:
starszy specjalista

Nazwa urzędu i adres urzędu:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Wyniki naboru:
nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:
Aleksandra Konecka, Warszawa

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny
Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Udostępnił: Karolina Hilińska
Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego Wydział Spraw Osobowych
Wprowadzono: 14.02.2017

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 14.02.2017 08:27:02 Data ostatniej modyfikacji: 19.07.2017 12:26:54 Statystyka strony: - odsłon