Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy oraz informacja o wyniku naboru

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy oraz informacja o wyniku naboru
/ autor: Sławomir Mucha / - odsłon

STARSZY SPECJALISTA w Wydziale Koordynacji Promocji w Departamencie Rynków Rolnych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 8597 z dnia 17 lutego 2017 r.
Oferty do: 3 marca 2017 r.

Wymiar etatu: 1
Stanowiska: 1

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista

w Wydziale Koordynacji Promocji
w Departamencie Rynków Rolnych

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Warszawa

ADRES URZĘDU:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

WARUNKI PRACY
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca administracyjno-biurowa,
 • gotowość do krajowych lub zagranicznych wyjazdów służbowych,
 • zagrożenie korupcją,
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach,
 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • użytkowanie sprzętu biurowego,
 • praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
 • budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru,
 • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

ZAKRES ZADAŃ

 • udział w realizacji i koordynacji  działań informacyjno-promocyjnych w zakresie rolnictwa i gospodarki żywnościowej, w tym dotyczących PROW 2014-2020,
 • opiniowanie aktów prawnych i sporządzanie umów z zakresu działań informacyjno-promocyjnych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej, w tym PROW 2014-2020,
 • opracowywanie wniosków o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące działań informacyjno-promocyjnych, w tym PROW 2014-2020,
 • przygotowywanie oraz uczestnictwo w wystawach, krajowych i zagranicznych targach branżowych, konferencjach i seminariach dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami podległymi i nadzorowanymi w szczególności z Agencją Nieruchomości Rolnych, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencją Rynku Rolnego,
 • uczestnictwo w realizacji i przygotowywaniu Planu Zamówień Publicznych. 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: wyższe,
 • 2-letni staż pracy,
 • znajomość języka angielskiego i francuskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość przepisów prawa dotyczących zamówień publicznych,
 • znajomość kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania cywilnego i prawa administracyjnego,
 • wiedza z zakresu promocji i public relations,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

WYMAGANIA DODATKOWE

 • wykształcenie wyższe: prawnicze lub o kierunku rolnictwo,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie bardzo dobrym,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawa,
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu 2-letni staż pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 3 marca 2017 r.
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
lub w MRiRW, pok. 139 (pn.-pt., 8.15-16.15)
z dopiskiem: „oferta pracy – starszy specjalista w RR”

INNE INFORMACJE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,nie wynosi co najmniej 6%.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie sprawdzianu wiedzy lub umiejętności (który odbędzie się, jeżeli liczba ofert pracy spełniających wymagania formalne przekroczy 10) i rozmowy kwalifikacyjnej.
Decyduje data wpływu do MRiRW.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
Po upływie terminu składania ofert pracy, kandydatki/kandydaci nie mogą ich uzupełnić.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje: 22/623-20-41.

--------------------

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 8597 z dnia 17 lutego 2017 r.

DATA OGŁOSZENIA: 17 lutego 2017
DATA WYNIKU: 03 kwietnia 2017

Status: koniec naboru

Nazwa stanowiska:
starszy specjalista

Nazwa urzędu i adres urzędu:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Wyniki naboru:
nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:
Urszula Janczyk – Białystok

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny
Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Udostępnił: Karolina Hilińska
Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego Wydział Spraw Osobowych
Wprowadzono: 17.02.2017

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 17.02.2017 08:56:51 Data ostatniej modyfikacji: 24.07.2017 08:31:12 Statystyka strony: - odsłon