Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy oraz informacja o wyniku naboru

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy oraz informacja o wyniku naboru
/ autor: Katarzyna Belkiewicz / - odsłon

GŁÓWNY SPECJALISTA w Wydziale Budżetowo-Rachunkowym w Biurze Administracyjno-Budżetowym

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 11274 z dnia 24 maja 2017 r.
Oferty do: 7 czerwca 2017 r.

Wymiar etatu: 1
Stanowiska: 1

OGŁOSZENIE O NABORZE W CELU ZASTĘPSTWA

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

główny specjalista

w Wydziale Budżetowo-Rachunkowym
w Biurze Administracyjno-Budżetowym

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Warszawa

ADRES URZĘDU:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

WARUNKI PRACY
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca administracyjno-biurowa.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • użytkowanie sprzętu biurowego,
 • praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
 • budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru,
 • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

ZAKRES ZADAŃ

 • opracowywanie projektu planu dochodów budżetowych Urzędu dla poszczególnych części budżetowych oraz sporządzanie formularzy RZ i BD w celu zabezpieczenia planu dochodów budżetowych Biura Administracyjno-Budżetowego jako dysponenta III stopnia środków budżetowych w wysokości prognozowanych wpływów z tytułu opłat pobieranych przez departamenty/biura oraz usług świadczonych przez Biuro Administracyjno-Budżetowe,
 • opracowywanie projektu planu wydatków budżetowych Urzędu dla poszczególnych części budżetowych na dany rok budżetowy w układzie tradycyjnym, sporządzanie formularzy BW oraz przygotowywanie wniosków o dokonanie zmian w planie wydatków na dany rok w celu zapewnienia w planie wydatków budżetowych środków na finansowanie zadań Urzędu Ministra,
 • opracowywanie projektu planu wydatków budżetowych Urzędu w układzie zadaniowym na dany rok budżetowy i kolejne lata (Wieloletni Plan Finansowy) oraz sporządzanie wniosków o dokonanie zmian w planie w układzie zadaniowym w celu zapewnienia środków w poszczególnych działaniach zapewniających sprawne funkcjonowanie Urzędu Ministra,
 • naliczanie odpisu na ZFŚS na dany rok budżetowy, sporządzanie planu oraz harmonogramu wydatków budżetowych w tym zakresie dla poszczególnych części budżetowych, sporządzanie wynikających z przepisów korekt wysokości ww. odpisu i wystawianie dyspozycji do przelewu z tego tytułu w celu zgodnego z przepisami zapewnienia środków budżetowych na ZFŚS,
 • opracowywanie rocznych harmonogramów wydatków budżetowych, sporządzanie zapotrzebowań miesięcznych na środki budżetowe w poszczególnych częściach budżetowych oraz bieżące monitorowanie stopnia wykorzystania środków zapotrzebowanych przez departamenty/biura w celu zapewnienia środków na rachunkach bankowych na realizację wydatków związanych z funkcjonowaniem Urzędu, w tym również w zakresie PROW 2014-2020,
 • sporządzanie dodatkowych zapotrzebowań dziennych na środki budżetowe w wysokości wynikającej z zapotrzebowań departamentów/biur w celu terminowego regulowania zobowiązań wynikających z zawartych umów oraz faktur, rachunków związanych z funkcjonowaniem Urzędu, w tym również w zakresie PROW 2014-2020,
 • obsługa poszczególnych modułów systemu Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, monitorowanie komunikatów systemu oraz wykonywanie czynności z nich wynikających w celu realizacji obowiązku nałożonego na dysponenta III stopnia środków budżetowych przez Ministerstwo Finansów, w tym również w zakresie PROW 2014-2020,
 • przygotowywanie odpowiedzi na zapytania prasowe w celu realizacji obowiązku udzielania informacji publicznej oraz prowadzenie korespondencji z departamentami/biurami w sprawach wymagających wyjaśniania i rozwiązywania pojawiających się problemów oraz uzyskania niezbędnych informacji z zakresu realizowanych zadań, w tym również w zakresie PROW 2014-2020.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: wyższe,
 • 3-letni staż pracy na stanowiskach związanych z rozliczeniami finansowymi i ewidencją księgową,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość gospodarki finansowej,
 • znajomość planowania i innych przepisów dotyczących państwowych jednostek budżetowych,
 • znajomość ustawy o rachunkowości,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność obsługi Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR,
 • umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office, w szczególności MS Excel,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub studia podyplomowe z zakresu ekonomii lub finansów publicznych,
 • 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z finansami w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • przeszkolenie z zakresu rachunkowości i finansów publicznych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
 • posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu 3-letni staż pracy na stanowiskach związanych z rozliczeniami finansowymi i ewidencją księgową,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających 2-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z finansami w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • kopie dokumentów potwierdzających przeszkolenie z zakresu rachunkowości i finansów publicznych,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa  uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 7 czerwca 2017 r.
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
lub w MRiRW, pok. 139 (pn.-pt., 8.15-16.15)
z dopiskiem: „oferta pracy – główny specjalista w AB - zastępstwo”.

INNE INFORMACJE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,nie wynosi co najmniej 6%.
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie sprawdzianu wiedzy lub umiejętności (który odbędzie się, jeżeli liczba ofert pracy spełniających wymagania formalne przekroczy 10) i rozmowy kwalifikacyjnej.
Decyduje data wpływu do MRiRW.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
Po upływie terminu składania ofert pracy, kandydatki/kandydaci nie mogą ich uzupełnić.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje: 22/623-20-41.

--------------------

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 11274 z dnia 24 maja 2017 r.

DATA OGŁOSZENIA: 24 maja 2017
DATA WYNIKU: 6 lipca 2017

Status: koniec naboru

Nazwa stanowiska:
główny specjalista

Nazwa urzędu i adres urzędu:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Wyniki naboru:
nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:
Paweł Szymanek – Kąty

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny
Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Udostępnił: Karolina Hilińska
Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego Wydział Spraw Osobowych
Wprowadzono: 24.05.2017

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 24.05.2017 08:27:56 Data ostatniej modyfikacji: 16.10.2017 12:58:57 Statystyka strony: - odsłon