Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy oraz informacja o wyniku naboru

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy oraz informacja o wyniku naboru
/ autor: Katarzyna Belkiewicz / - odsłon

SPECJALISTA w Wydziale Planowania, Koordynacji oraz Skarg i Wniosków w Biurze Kontroli

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie

Ogłoszenie o naborze nr 11584 z dnia 5 czerwca 2017 r.
Oferty do: 19 czerwca 2017 r.

Wymiar etatu: 1
Stanowiska: 1

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

specjalista

w Wydziale Planowania, Koordynacji oraz Skarg i Wniosków
w Biurze Kontroli

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Warszawa

ADRES URZĘDU:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

WARUNKI PRACY
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca administracyjno-biurowa,
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np.: obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:

 • użytkowanie sprzętu biurowego,
 • praca siedząca przed komputerem z monitorem ekranowym,
 • budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie odpowiedniej szerokości ciągów komunikacyjnych, odpowiedniej szerokości drzwi, braku progów na ciągach komunikacyjnych i do pomieszczeń biurowych, wyłożenie na ciągach komunikacyjnych wykładziny antypoślizgowej, dostosowanie toalet, platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru,
 • budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie rejestru elektronicznego spraw wpływających do Ministerstwa od obywateli, w celu zapewnienia pełnej ewidencji korespondencji, w szczególności w zakresie PROW 2014-2020,
 • klasyfikowanie wpływających spraw od obywateli w szczególności w zakresie PROW 2014-2020 na: skargi, wnioski, listy i petycje, przekazywanie ich oraz przypominanie o obowiązujących terminach załatwiania skarg, wniosków, listów i petycji, w celu zapewnienia sprawnego załatwiania skarg, wniosków, listów i petycji,
 • współpraca i egzekwowanie od komórek organizacyjnych oraz analiza ich miesięcznych informacji o terminach i sposobie załatwiania skarg, wniosków i listów, przypominanie komórkom organizacyjnym o obowiązujących terminach załatwiania skarg, wniosków, listów i petycji, w celu zapewnienia prawidłowego załatwiania skarg, wniosków i listów, w szczególności w zakresie szczególności w zakresie PROW 2014-2020 oraz PROW 2007-2013,
 • przekazywanie właściwym organom i instytucjom spraw od obywateli niewłaściwie skierowanych do Ministerstwa w celu wykonania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
 • koordynowanie przyjęć interesantów w ramach skarg, wniosków, listów i petycji oraz okresowo sprawdzanie realizacji przez komórki organizacyjne Ministerstwa zapewnienia obowiązku pracy w wyznaczone dni przez wyznaczonych pracowników do godziny 18.00, uczestniczenie w dyżurach członków Kierownictwa Ministerstwa przyjmujących interesantów, w celu zapewnienia sprawnego przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków,
 • koordynowanie przekazywania dokumentów do archiwum, zapewnianie sprawnego funkcjonowania rejestru elektronicznego spraw wpływających od obywateli, w tym przez przygotowywanie we właściwym terminie umowy na opiekę techniczną nad programem komputerowym i porady techniczne, w celu zapewnienia sprawnego załatwiania skarg, wniosków, listów i petycji,
 • sporządzanie danych, wydruków z rejestru elektronicznego, zestawień rocznych o wpływających do Ministerstwa skargach, wnioskach, listach i petycjach (do opracowania rocznej analizy), przygotowywanie comiesięcznych informacji o stanie wpływu i rozpatrzenia przez departamenty/biura skarg, wniosków, listów i petycji, według stanu na ostatni dzień poprzedniego miesiąca, w celu zapewnienia monitorowania załatwiania skarg, wniosków, listów i petycji,
 • przeprowadzanie kontroli w departamentach/biurach w zakresie terminowości załatwiania skarg, wniosków i listów a w razie konieczności uczestniczenie w kontrolach zewnętrznych. Sprawdzanie co najmniej raz w kwartale prowadzenia zeszytów przyjęć interesantów przez sekretariaty członków Kierownictwa Ministerstwa i departamentów oraz wykonywanie czynności w zakresie obsługi biurowo-technicznej Biura w razie nieobecności pracownika sekretariatu Biura, w celu zapewnienia sprawnego przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: wyższe,
 • roczny staż pracy,
 • znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania administracji publicznej,
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • znajomość struktury organizacyjnej i zadań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
 • wiedza w zakresie załatwiania skarg i wniosków.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
 • kopie świadectw pracy, zaświadczeń lub innych dokumentów potwierdzających wymagany w ogłoszeniu roczny staż pracy,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19 czerwca 2017 r.
 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
lub w MRiRW, pok. 139 (pn.-pt., 8.15-16.15)
z dopiskiem: „oferta pracy – specjalista w K”

INNE INFORMACJE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,nie wynosi co najmniej 6%.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
Wszystkie wymagane oświadczenia należy własnoręcznie podpisać.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie sprawdzianu wiedzy lub umiejętności (który odbędzie się, jeżeli liczba ofert pracy spełniających wymagania formalne przekroczy 10) i rozmowy kwalifikacyjnej.
Decyduje data wpływu do MRiRW.
Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą o tym informowane.
Po upływie terminu składania ofert pracy, kandydatki/kandydaci nie mogą ich uzupełnić.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
Dodatkowe informacje: 22/623-20-41.

--------------------

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 11584 z dnia 5 czerwca 2017 r.

DATA OGŁOSZENIA: 05 czerwca 2017
DATA WYNIKU: 21 sierpnia 2017

Status: koniec naboru

Nazwa stanowiska:
specjalista

Nazwa urzędu i adres urzędu:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

Wyniki naboru:
nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

WYBRANE OSOBY:
Tomasz Muczyński – Warszawa

Wytworzył/odpowiada: Dyrektor Generalny
Jednostka organizacyjna: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie
Udostępnił: Karolina Hilińska
Komórka organizacyjna: Biuro Dyrektora Generalnego Wydział Spraw Osobowych
Wprowadzono: 05.06.2017

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 05.06.2017 08:32:13 Data ostatniej modyfikacji: 24.10.2017 13:59:38 Statystyka strony: - odsłon