Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Praktyki studenckie

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Praktyki studenckie
05 maja 2015 / autor: Sławomir Mucha / - odsłon

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi istnieje możliwość odbycia praktyki (studenckiej i absolwenckiej), stażu i wolontariatu.

1. Nabór na praktykę, staż i wolontariat trwa cały rok i uzależniony jest od możliwości organizacyjnych i technicznych poszczególnych departamentów/biur w danym terminie.
2. Osoby odbywające w Ministerstwie praktykę, staż i wolontariat, zobowiązane są posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na czas trwania praktyki, stażu i wolontariatu.
3. Ministerstwo nie pokrywa kosztów przejazdów praktykantów, stażystów i wolontariuszy do i z miejsca ich odbywania, utrzymania i zakwaterowania oraz ubezpieczenia chorobowego i od następstw nieszczęśliwych wypadków.
4. Praktyka, staż i wolontariat odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ministerstwa, tj. od 8.15. do 16.15.
5. Wymiar czasu trwania praktyki, stażu wolontariatu wynosi odpowiednio:

    a) praktyka studencka – zgodnie z programem studiów,
    b) praktyka absolwencka – nie dłużej niż 3 miesiące,
    c) wolontariat – Ministerstwo zawiera porozumienie o wykonywanie świadczeń wolontarystycznych jedynie na okres dłuższy niż 30 dni,
    d) staż – od 3 do 12 miesięcy (zgodnie z umową zawartą z instytucją finansującą staż).

UWAGA: Ministerstwo nie organizuje staży w ramach bonów stażowych!

Osoby zainteresowane odbyciem praktyki, stażu lub wolontariatu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinni złożyć wymagany komplet dokumentów:

  1. Podanie – ze wskazaniem miejsca (departament/biuro, ew. wydział), terminu, czasu trwania praktyki, stażu lub wolontariatu.
  2. CV.

Powyższe dokumenty, na co najmniej trzy tygodnie przed preferowanym terminem rozpoczęcia praktyki, stażu lub wolontariatu należy przesłać na adres:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Biuro Dyrektora Generalnego
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

złożyć osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa – adres jw.
bądź drogą mailową na adres:praktyki@minrol.gov.pl.

Więcej informacji na temat praktyki (studenckiej i absolwenckiej), stażu i wolontariatu można uzyskać w Biurze Dyrektora Generalnego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pod nr tel. 22 623 15 68 lub 22 623 16 10, bądź drogą mailową pod adresem: praktyki@minrol.gov.pl.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów ubiegających się o możliwość odbycia praktyki/stażu/wolontariatu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 Na podstawie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Siedziba Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  znajduje się w Warszawie przy ul. Wspólnej 30, 00-930 Warszawa;
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - iod@minrol.gov.pl., tel. 22 623 26 25;
3) Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu umożliwienia kandydatom odbycia w Ministerstwie:

    a) praktyki studenckiej – na podstawie Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.);
    b) praktyki absolwenckiej – na podstawie Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2009 r. Nr 127, poz.1052  z późn. zm.);
    c) wolontariatu – na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.);
    d) stażu dla osób bezrobotnych – na podstawie Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie   szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 142, poz. 1160).

4) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Dane osobowe przetwarzane będą od czasu pozyskania danych do czasu upływu okresu archiwizowania dokumentów, tj. 10 lat.
6) Kandydat posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
7) Kandydat posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8) Kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia;  
9) Podanie danych osobowych (imię i nazwisko, dane kontaktowe) jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.
10) Dane kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania;
11) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 05.05.2015 11:07:40 Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018 13:18:12 Statystyka strony: - odsłon