Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pozwolenie na prowadzenie doświadczeń i testów do celów badań i rozwoju związanych z uwalnianiem do środowiska środków ochrony roślin.

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Pozwolenie na prowadzenie doświadczeń i testów do celów badań i rozwoju związanych z uwalnianiem do środowiska środków ochrony roślin.
/ autor: Sławomir Mucha / - odsłon

Zgodnie z art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:
Zgodnie z art. 54 w/w rozporządzenia.

Opłaty:
Opłacie podlega złożenie wniosku związanego z wydaniem pozwolenia na prowadzenie badań zgodnie z Lp. 1 ust. 4 załącznika do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie opłat za czynności w zakresie zatwierdzania substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków oraz czynności w zakresie zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu, pozwoleń na handel równoległy oraz pozwoleń na prowadzenie badań (Dz. U. z 2013 r., poz. 854).

Miejsce złożenia:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Jednostka odpowiedzialna:
Departament Hodowli i Ochrony Roślin

Termin odpowiedzi:
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267).

Tryb odwoławczy:
Zgodnie z art. 127 § 3 Kpa strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Wniesienie skargi za pośrednictwem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego może nastąpić po wyczerpaniu wymienionego środka odwoławczego.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r., poz. 455).

Załączniki:
Wniosek o pozwolenie na użycie środka ochrony roślin niedopuszczonego do obrotu
- wniosek (

)

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 15.09.2014 14:31:26 Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2014 14:31:26 Statystyka strony: - odsłon