Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Składanie wniosków o uzyskanie znaku Programu PDŻ – Poznaj Dobrą Żywność.

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Składanie wniosków o uzyskanie znaku Programu PDŻ – Poznaj Dobrą Żywność.
/ autor: Sławomir Mucha / - odsłon

Wymagane dokumenty:
- wniosek o nadanie znaku PDŻ,
- opis artykułu rolno-spożywczego.
Do wniosku dołącza się:
- kopie wyników badań, potwierdzających specyficzne cechy jakości handlowej artykułu rolno-spożywczego,
- wzory stosowanych etykiet oraz opakowań wraz z certyfikatami jakościowymi,
- informacje o źródłach pochodzenia i klasie jakościowej stosowanych surowców,
- kopie certyfikatów jakościowych stosowanych surowców, dozwolonych substancji dodatkowych oraz substancji używanych w procesie technologicznym,
- kopie certyfikatów systemów,
- kopie programu badań artykułu rolno-spożywczego na dany rok,
- kopie wyróżnień oraz dokumentów potwierdzających ochronę prawną przyznaną artykułowi rolno-spożywczemu,
- informacje o urzędowych kontrolach i ich wynikach, przeprowadzonych u producenta za okres 2 lat poprzedzających złożenie wniosku,
- potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł (zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej),
- artykuł rolno-spożywczy ubiegający się o oznaczenie znakiem jakości, w ilości 3 próbek pochodzących z 3 różnych partii produkcyjnych, który jest dostarczany w terminie ustalonym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Opłaty:
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) za wydanie decyzji pobiera się opłatę skarbową w kwocie10 zł(część I ust. 53 kol. 3 załącznika do w/w ustawy).
Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy:
Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
nr rachunku: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038
dopisek: opłata skarbowa za wydanie decyzji o nadaniu znaku Poznaj Dobrą Żywność dla produktu ...

Miejsce złożenia:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Jednostka odpowiedzialna:
Departament Rynków Rolnych
Wydział Programu Poznaj Dobrą Żywność
tel. (22) 623 16 30, 623 18 10
fax: (22) 623 16 08
e-mail: pdz@minrol.gov.pl

Termin odpowiedzi:
Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity) (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:
Na podstawie art. 127 § 3 Kpa stronie przysługuje prawo do wniesienia do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

Podstawa prawna:
Znak Poznaj Dobrą Żywność przyznawany jest na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie wzoru znaku jakości artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. Nr 170, poz. 1794).

Załączniki:

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 15.09.2014 14:07:14 Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2014 14:07:14 Statystyka strony: - odsłon