Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wniosek o rejestrację gwarantowanej tradycyjnej specjalności.

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Wniosek o rejestrację gwarantowanej tradycyjnej specjalności.
/ autor: Sławomir Mucha / - odsłon

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o rejestrację gwarantowanej tradycyjnej specjalności sporządza się w języku polskim, pismem drukowanym w czarnym kolorze w formie papierowej w dwóch egzemplarzach oraz na informatycznym nośniku danych.
  • Dowód wniesienia opłaty.

Opłaty:
Stawka opłaty za ocenę wniosku i jego przekazanie do Komisji Europejskiej wynosi300 zł.

Wpłat należy dokonywać na konto dochodów budżetowych Urzędu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Biuro Administracyjno-Budżetowe
22 1010 1010 0052 3622 3100 0000

Miejsce złożenia:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Rynków Rolnych
Wydział Oznaczeń Geograficznych
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Jednostka odpowiedzialna:
Departament Rynków Rolnych
Wydział Oznaczeń Geograficznych
tel. (22) 623 16 32
fax: (22) 623 23 00

Termin odpowiedzi:
W terminie 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku dokonuje się sprawdzenia, czy spełnia on wymogi formalne. Wniosek spełniający wymogi formalne zostaje wpisany do rejestru wewnętrznego wniosków. W przypadku stwierdzenia, że wniosek nie spełnia wymogów formalnych, wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W terminie 14 dni od dnia wpisania wniosku do rejestru Minister powiadamia o tym fakcie wnioskodawcę, przekazuje wniosek Radzie do Spraw Tradycyjnych i Regionalnych Nazw Produktów Rolnych i Środków Spożywczych, ogłasza w dzienniku urzędowym informację o wpłynięciu wniosku oraz zamieszcza na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi treść wniosku. Każdy kto ma uzasadniony interes ekonomiczny lub prawny, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji ma możliwość złożenia zastrzeżenia. W przypadku niewniesienia zastrzeżenia Rada, w terminie 30 dni od dnia upływu terminu na wniesienie zastrzeżenia, wydaje opinię w zakresie spełniania wymagań określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 509/2006. W terminie 14 dni od dnia jej wydania Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazuje wniosek do Komisji Europejskiej albo w drodze decyzji odmawia przekazania wniosku do Komisji Europejskiej. Zgodnie z przedstawionym schematem czas postępowania od momentu złożenia wniosku do jego przekazania lub odmowy przekazania do Komisji Europejskiej wynosi 102 dni (14 + 14 + 30 + 30 + 14 = 102).

Tryb odwoławczy:
Tryb odwoławczy wynika z przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68 z późn. zm.).
W ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których interesu gospodarczego lub prawnego dotyczy postępowanie w sprawie rejestracji nazwy produktu rolnego lub środka spożywczego, mogą złożyć zastrzeżenie do wniosku o rejestrację. (Procedura sprawdzenia, czy zastrzeżenie spełnia wymogi formalne, jest taka sama jak w przypadku wniosku o rejestrację.)

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68 z późn. zm.).

Załączniki:

  • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68 z późn. zm.)

  • Wzór wniosku o rejestrację gwarantowanej tradycyjnej specjalności

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 15.09.2014 14:15:19 Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2014 14:15:20 Statystyka strony: - odsłon