Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wniosek o rejestrację nazw pochodzenia oraz oznaczeń geograficznych produktów rolnych lub środków spożywczych.

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Wniosek o rejestrację nazw pochodzenia oraz oznaczeń geograficznych produktów rolnych lub środków spożywczych.
/ autor: Sławomir Mucha / - odsłon

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o rejestrację nazwy pochodzenia/oznaczenia geograficznego produktu rolnego lub środka spożywczego sporządza się w języku polskim, pismem drukowanym w czarnym kolorze w formie papierowej w dwóch egzemplarzach oraz na informatycznym nośniku danych.
 • Dowód wniesienia opłaty.

Wniosek o rejestrację musi zawierać:

 1. specyfikację;
 2. nazwę oraz siedzibę i adres albo imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy;
 3. wskazanie:
  a) osoby działającej w imieniu wnioskodawcy,
  b) adresu do korespondencji wnioskodawcy;
 4. informację dotyczącą zakresu i częstotliwości kontroli zgodności procesu produkcji produktu rolnego lub środka spożywczego ze specyfikacją;
 5. jednolity dokument;
 6. wykaz dokumentów dołączonych do wniosku o rejestrację.

Opłaty:
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie stawek opłat za dokonanie niektórych czynności związanych z rejestracją nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 36, poz. 323) opłaty pobierane są w trzech przypadkach:
• za ocenę wniosku i jego przekazanie do Komisji Europejskiej;
• za ocenę zastrzeżenia do wniosku o rejestrację;
• za złożenie sprzeciwu do wniosku o rejestrację.

W każdym z przypadków stawka opłaty wynosi300 zł.

Wpłat należy dokonywać na konto dochodów budżetowych Urzędu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Biuro Administracyjno-Budżetowe
22 1010 1010 0052 3622 3100 0000

Miejsce złożenia:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Rynków Rolnych
Wydział Oznaczeń Geograficznych
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa
e-mail: oznaczenia@minrol.gov.pl

Jednostka odpowiedzialna:
Departament Rynków Rolnych
Wydział Oznaczeń Geograficznych
tel. (22) 623 16 32
fax: (22) 623 23 00

Termin odpowiedzi:
Procedura rejestracji nazwy jako chronione oznaczenie geograficzne, chroniona nazwa pochodzenia lub nazwa specyficznego charakteru (gwarantowana tradycyjna specjalność) na etapie krajowym wynika z przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy:
Tryb odwoławczy wynika z przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68 z późn. zm.).
W ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których interesu gospodarczego lub prawnego dotyczy postępowanie w sprawie rejestracji nazwy produktu rolnego lub środka spożywczego, mogą złożyć zastrzeżenie do wniosku o rejestrację. (Procedura sprawdzenia, czy zastrzeżenie spełnia wymogi formalne, jest taka sama jak w przypadku wniosku o rejestrację.)

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68 z późn. zm.).

Załączniki:

 • Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 10, poz. 68 z późn. zm.)

 • Wzór wniosku o rejestrację nazwy pochodzenia lub oznaczenia geograficznego produktu rolnego lub środka spożywczego

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 15.09.2014 14:12:04 Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2014 14:12:04 Statystyka strony: - odsłon