Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rp-7.

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu Rp-7.
/ autor: Sławomir Mucha / - odsłon

Wymagane dokumenty:
- w
niosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
- k
opia legitymacji ubezpieczeniowej poświadczona za zgodność z oryginałem – zawierająca odpowiednie wpisy o okresach zatrudnienia i osiąganych zarobkach,
- k
opia dowodu osobistego potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Urząd,
- k
opia oryginału świadectwa pracy potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Urząd.

Opłaty:
Wolne od opłat.

Miejsce złożenia:
Kancelaria Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub sekretariat Biura Dyrektora Generalnego.

Jednostka odpowiedzialna:
Biuro Dyrektora Generalnego
Wydział Spraw Osobowych, pok. 139
tel. (22) 623 20 16, (22) 623 20 41

Termin odpowiedzi:
Bez zwłoki, ale nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku o wydanie odpowiedniego dokumentu, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy:
-

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późn. zm.).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawach postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłat tych świadczeń (Dz. U. Nr 10, poz. 49 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Załączniki:
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, świadectwa pracy

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 15.09.2014 14:21:46 Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2014 14:21:46 Statystyka strony: - odsłon