Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin.

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin.
/ autor: Sławomir Mucha / - odsłon

Zgodnie z art. 28, art. 40, art. 51 oraz art. 52 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2011)

Wymagane dokumenty:

  1. Zezwolenie na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin udzielane w trybie art. 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r.Wymogi w zakresie dokumentacji określone zostały w art. 33 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r.
  2. Zezwolenie na wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin udzielane w trybie art. 40 (wzajemne uznawanie zezwoleń)rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r.Wymogi w zakresie dokumentacji określone zostały w art. 42 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r.
  3. Pozwolenie na handel równoległy środkami ochrony roślin udzielane w trybie art. 52 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r.Wymogi w zakresie dokumentacji określone zostały w art. 52 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r.
  4. Rozszerzenie zakresu zezwoleń na zastosowania małoobszarowe środków ochrony roślin udzielane w trybie art. 51 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r.Wymogi w zakresie dokumentacji określone zostały w art. 51 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r.

Opłaty:
Czynności związane z wydawaniem zezwoleń na wprowadzenie środków ochrony roślin do obrotu oraz pozwoleń na handel równoległy podlegają opłacie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie opłat za czynności w zakresie zatwierdzania substancji czynnych, sejfnerów i synergetyków oraz czynności w zakresie zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu, pozwoleń na handel równoległy oraz pozwoleń na prowadzenie badań (Dz. U. z 2013 r. poz. 854).

Miejsce złożenia:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Jednostka odpowiedzialna:
Departament Hodowli i Ochrony Roślin

Termin odpowiedzi:
1. Zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. w przypadku zezwoleń, o których mowa w art. 28 w/w rozporządzenia.
2. Zgodnie z art. 42 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. w przypadku zezwoleń, o których mowa w art. 40 w/w rozporządzenia.
3. Zgodnie z art. 52 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. w przypadku zezwoleń, o których mowa w art. 52 w/w rozporządzenia.
4. Zgodnie z art. 51 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. w przypadku zezwoleń, o których mowa w art. 51 w/w rozporządzenia.

Tryb odwoławczy:
Zgodnie z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Wniesienie skargi za pośrednictwem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego może nastąpić po wyczerpaniu wymienionego środka odwoławczego.

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2011).
2. Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 455).
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267).

Załączniki:
wnioski oraz instrukcje wypełniania

informacje dotyczące rejestru...

Zmodyfikowany przez: Sławomir Mucha E-mail: slawomir.mucha@minrol.gov.pl Data utworzenia: 15.09.2014 14:33:42 Data ostatniej modyfikacji: 10.12.2014 13:46:27 Statystyka strony: - odsłon