Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wykaz Beneficjentów wspólnej polityki rolnej

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz Beneficjentów wspólnej polityki rolnej
/ autor: Sławomir Mucha / - odsłon

1. Podstawa prawna prowadzenia wykazu:

a) dane od roku budżetowego UE 2009 (publikowane w roku 2010), do roku budżetowego UE 2013 (publikowane w roku 2014)

 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1437/2007 z dnia 26 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej;
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 259/2008 z dnia 18 marca 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie publikowania informacji na temat beneficjentów;
 • Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 235, poz. 1603);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie przekazywania przez agencje płatnicze jednostce koordynującej informacji niezbędnych do publikacji wykazu beneficjentów (Dz. U. Nr 235, poz. 1603);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie przekazywania przez agencje płatnicze jednostce koordynującej informacji niezbędnych do publikacji wykazu beneficjentów (Dz. U. poz. 682)

b) dane od roku budżetowego UE 2014 – publikowane w roku 2015 i dla następnych lat

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008;
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 908/2014 z dnia 6 sierpnia 2014 r. ustanawiające zasady dotyczące stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do agencji płatniczych i innych organów, zarządzania finansami, rozliczania rachunków, przepisów dotyczących kontroli, zabezpieczeń i przejrzystości;
 • Ustawa o finansowaniu wspólnej polityki rolnej z dnia 27 maja 2015 r. (Dz. U. poz. 1130);
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie przekazywania przez agencje płatnicze jednostce koordynującej informacji niezbędnych do publikacji wykazu beneficjentów (Dz. U. poz. 1362)

2. Zakres udzielanych informacji od roku budżetowego UE 2014:

 • imię i nazwisko, jeśli beneficjentem jest osoba fizyczna,
 • pełną nazwę oficjalną w formie, w jakiej została zarejestrowana, w przypadku gdy beneficjentem jest osoba prawna posiadająca niezależną osobowość prawną zgodnie z prawodawstwem danego państwa członkowskiego,
 • pełną nazwę stowarzyszenia w formie, w jakiej została zarejestrowana lub w inny sposób uznana, w przypadku gdy beneficjentem jest stowarzyszenie nieposiadające własnej osobowości prawnej,
 • gminę, na terenie której beneficjent ma miejsce zamieszania lub jest zarejestrowany, oraz o ile to możliwe, kod pocztowy lub jego część, pozwalający na identyfikację gminy,
 • kwoty płatności dla każdego działania finansowanego przez fundusze, jakie każdy beneficjent otrzymał w danym roku budżetowym,
 • charakter i opis działań finansowanych przez którykolwiek z funduszy ze wskazaniem, z którego z funduszy przyznano płatności.

3. Rok budżetowy UE trwa od 16.10 roku n-1 do 15.10 roku n.

4. Od 2014 roku, dane beneficjentów za dany rok są dostępne przez dwa kolejne lata od daty ich publikacji.

5. Wykaz prowadzony jest w Wydziale Finansowania Programów i Sprawozdawczości Unijnej, w Departamencie Finansów.

6. Warunki udostępniania danych:

 • wykaz jest jawny,
 • dane mogą zostać udostępnione w postaci elektronicznej w formacie PDF i CSV.

7. Wykaz jest publikowany na stronie internetowej: www.beneficjenciwpr.minrol.gov.pl.

Zmodyfikowany przez: Katarzyna Belkiewicz E-mail: katarzyna.belkiewicz@minrol.gov.pl Data utworzenia: 09.02.2010 10:59:05 Data ostatniej modyfikacji: 18.03.2016 14:19:21 Statystyka strony: - odsłon