Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

BDG.zp.23.1.40.2018

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr BDG.zp.23.1.40.2018
/ autor: Anna Gajda / - odsłon

na wykonanie zabudowy wspólnego stoiska MRiRW, ARiMR, KOWR i KRUS podczas Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym w Szepietowie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119), zwanym dalej „RODO”, informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Siedziba Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajduje się w Warszawie, ul. Wspólna 30, kod 00-930.

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - iod@minrol.gov.pl, tel. 22 623 26 25.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.).

5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przez okres 5 lat), a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym okresie będą archiwizowane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną MRiRW.

6) Posiada Pani/Pan:

−     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych[1];

−     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO[2]

−     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7)      Nie przysługuje Pani/Panu:

−     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

8) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość oceny ofert i zawarcia umowy.

9) Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

10) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

[1]skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

[2]prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Termin składania ofert

30.05.2018 r. do godz. 10:30

Termin otwarcia ofert

30.05.2018 r.  o godz. 11:00

Data publikacji

Dokumenty do pobrania

23.05.2018 r.

 

23.05.2018 r.

 

23.05.2018 r.

 

23.05.2018 r.

23.05.2018 r.

30.05.2018 r.

07.06.2018 r.

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zamówienie zostało udzielone Wykonawcy: Jacek Lewandowski „WEXPOL”, ul. Żywiczna 67, 03-179 Warszawa.

Zmodyfikowany przez: Ewa Struziak E-mail: ewa.struziak@minrol.gov.pl Data utworzenia: 23.05.2018 08:45:07 Data ostatniej modyfikacji: 14.06.2018 15:07:16 Statystyka strony: - odsłon