Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zamówienia Publiczne

Menu główne: Biuletyn Informacji Publicznej

Zamówienia Publiczne

OGŁOSZENIA archiwum

23 sierpnia 2012

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr BDGzp-2120A-76/12

na wykonanie badania pn. „Ocena funkcjonowania systemu doradztwa rolniczego w Polsce w kontekście spełniania warunkowości ex ante zawartej w projekcie rozporządzenia PE i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich” oraz sporządzenie raportu metodologicznego i raportu końcowego z przeprowadzonego badania

22 sierpnia 2012

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr BDGzp-2120B-72/12

na wykonanie oraz dostarczenie do siedziby Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi materiałów promocyjnych na potrzeby informacji i promocji Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY 2007-2013)

12 lipca 2012

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr BDGzp-2120A-64/12

na zorganizowanie i przeprowadzenie 16 konferencji szkoleniowych (po jednej w każdym województwie) dotyczących rezultatów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 dla przedstawicieli: samorządów lokalnych, organizacji i instytucji pozarządowych w poszczególnych województwach, związków zawodowych i branżowych, Lokalnych Grup Działania oraz lokalnych i regionalnych mediów